AŁŁA KOZHINOVA

BIAŁORUŚ – MIŃSK

Ałła Kozhinova (ur. 1963r.) studiowała na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (1980-1985). Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1989 r., a dziesięć lat później zdobyła habilitację. Od 1988 r. jest pracowniczką Katedry Językoznawstwa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. W związku z napiętą sytuacją polityczną w kraju, po jawnym proteście przeciwko przemocy sił bezpieczeństwa, pod koniec 2021 roku została relegowana z uniwersytetu.

Zainteresowania naukowe to: historia języków słowiańskich, etnolingwistyka, języki mniejszości narodowych na terenach słowiańskich, translatoryka.

  • Польский язык, Минск 2001 (wraz z: А.К. Киклевич).
  • Семья, Rodzina, Family: к вопросу о когнитивном исследовании в лексикологии, Минск 2018.
  • Отражение конфессиональных различий в славянских переводах Библии XVI в., Минск 2018.
  • Stereotypy językowe w dowcipach rosyjskich, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 2002, t. 14, s. 69-91 (wraz z: O. Potapowa).
  • Tłumaczenie poezji jako sposób wzbogacenia języka — na przykładzie białoruskich przekładów wierszy Czesława Miłosza, w: Literatura polska w świecie. Tom VIII. Recepcja i adaptacja — mecenaty i migracje. Prace ofiarowane Profesorowi Romualdowi Cudakowi, red. K. Frukacz, Katowice 2019, s. 81-90.
  • Произведения белорусскопольско- литовских татар как гибридные тексты, „Litteraria Copernicana” 2020, nr 1(33), s. 41-51.

A. Kozhinova jest stypendystką programu NAWA „Polonista”. W swoim bogatym dorobku posiada ponad 290 prac naukowych. W 2010 roku była nominowana do Nagrody Polonicum, która jest przyznawana zagranicznym badaczom za wybitne osiągnięcia w rozpowszechnianiu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze na świecie. Organizowała liczne międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone współczesnym zagadnieniom języka polskiego.

Wystąpienia na międzynarodowych konferencjach na temat tekstów Ormian polskich i Tatarów litewskich w wykładaniu historii języka polskiego, polonizmów w cerkiewno-słowiańskim tekstach, sytuacji socjolingwistycznej na Białorusi.

A. Kozhinova od 1988 r. pracowała w Katedrze Językoznawstwa Teoretycznego i Słowiańskiego Wydziału Filologicznego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W związku z napiętą sytuacją polityczną w 2021 roku została zwolniona za protest przeciwko przemocy służb bezpieczeństwa.

Przewiń na górę