ANDREA MEYER-FRAATZ

NIEMCY – JENA

ANDREA MEYER-FRAATZ
ANDREA MEYER-FRAATZ

Andrea Meyer-Fraatz – niemiecka slawistka, profesor na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie.

Do obszaru jej głównych zainteresowań należy literatura rosyjska i polska, a także literatura byłej Jugosławii. W swoich badaniach podejmuje wiele zagadnień teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa. Interesują ją stosunki literackie pomiędzy literaturą słowiańską a niemiecką czy ogólniej zachodnioeuropejską, ale także kontakty międzysłowiańskie – zwłaszcza z okresu XX wieku. Zajmuje się też tematem wojny i kultury pamięci. W swych najnowszych badaniach podejmuje temat utopii i postutopii. Analizuje dzieła takich autorów jak Mickiewicz czy Schulz.

W 1984 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku rusycystyka i germanistyka na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze. W latach 1985–1987 pracowała jako asystent naukowy w centrum badawczym tłumaczeń literackich na Uniwersytecie w Getyndze. W 1987 odbywała staż naukowy w Instytucie Literatury Światowej w Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie oraz w Instytucie Literatury Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu. W 1989 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie w Getyndze. Między 1989 a 1990 rokiem była aplikantem w Institut für Praxis und Theorie der Schule we Flensburgu, równocześnie pracując w szkole przykatedralnej w Szlezwiku. W latach 1990–1996 była asystentem naukowym na Uniwersytecie w Getyndze. W latach 1991–1996 odbywała staże naukowe w Rosji (Moskwa i Sankt Petersburg), Polsce (Warszawa, Poznań, Kraków) oraz Chorwacji (Zagrzeb). W 1998 uzyskała habilitację na Uniwersytecie w Getyndze. Otrzymała wówczas zaproszenie na stanowisko profesora uniwersyteckiego na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Między 1999 a 2000 rokiem pełniła funkcję zastępcy profesora na Uniwersytecie w Mannheim, a później – w 2003 – na Uniwersytecie w Marburgu. W 2005 roku przeniosła się na Uniwersytet w Frankfurcie nad Menem, gdzie była profesorem i adiunktem. Od 2008 roku pracuje w Katedrze Filologii Słowiańskiej (o specjalności literaturoznawczej) na Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie.

Oto wykaz wybranych publikacji.

Monografie:

 • Die Sonettdichtung Ivan Bunins, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1990. (Opera Slavica, NF, Bd. 20)
 • Die slavische Moderne und Heinrich von Kleist. Zur zeitbedingten Rezeption eines Unzeitgemäßen in Rußland, Polen und Kroatien, Wiesbaden: Harrassowitz, 2002. (Opera Slavica, NF, Bd. 39)

Wybrane polonistyczne artykuły naukowe

 • Keine Verlobung in St. Domingo. Zur ersten polnischen Übersetzung von Heinrich von Kleists Novelle „Die Verlobung in St. Domingo”, w: Między oświeceniem romantyzmem. Kultura polska około 1800 roku, red. J. Lichański, H. Rothe u. B. Schultze, Warszawa: „DiG”, 1997.
 • U službi ilirizma: Mickiewiczevi „Dziady, cz. II” u prijevodu Stanka Vraza, w: „Književna smotra XXX” 1998, nr 110 (4).
 • „Musor” v proze Andreja Bitova, w: Utopia czystości i góry śmieci — utopija čistoty i góry Musora, red. R. Bobryk, J. Faryno, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1999. (Studia litteraria polonoslavica 4).
 • Das Rätsel der dritten Rose. Bolesław Leśmians Zyklus „Trzy róże” im Kontext des Gedichtbandes „Łąka”, w: Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen. Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18– 20 marca 1997, red. R. Ibler, Frankfurt nad Menem: Peter Lang GmbH, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2000.
 • Im Dienste des Illyrismus: Adam Mickiewiczs „Dziady, cz. II” in der Übersetzung von Stanko Vraz, „Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinarität” 2000, nr 6, red. G. Freidhof, H. Kuße, . F. Schindler, Monachium. (Specimina Philologiae Slavicae Bd. 129).
 • Zasady cyklizacji w prozie Brunona Schulza, w: Cykl literacki w Polsce, red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001.
 • Bolesław Leśmian’s Russian and Polish Epic Poems between Neoromanticism and Modernism, w: Romantična pesnitev. Ob 200. obletnici rojstva Franceta Prešerna, red. M. Juvan, Simpozij Obdobja 19, Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2002.
 • Literarisierte Emotionalität in den Sonettzyklen von Adam Mickiewicz und France Prešeren, w: „Zeitschrift für Slawistik” 2003, nr 48.
 • Meždu ciklom i poėmoj: russkoe tvorčestvo Boleslava Les’mjana, w: Evropejskij liričeskij cikl. Istoričeskoe i sravnitel’noe izučenie. Materialy medunarodnoj konferencii Moskva-Peredelkino, Moskwa 2003.
 • Literatura o II wojnie światowej między cyklem a powieścią. Tezy, w: Cykl i powieść, red. K. Jakowska, D. Kulesza. K. Sokołowska, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2004.
 • Trzy Antygony XX wieku: Bertolta Brechta, Dominika Smolego, Janusza Głowackiego, w: Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w literaturze, L. Wiśniewska, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005.
 • Zasady cyklizacji w twórczości narracyjnej Brunona Schulza (ciąg dalszy), w: Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, red. M. Demska-Trębacz, K. Jakowska, R. Sioma, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005.
 • Tri modele petrarkizma u razdoblju romantizma: Adam Mickiewicz, France Prešeren, Stanko Vraz, w: Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti, red. Lučin u. M. Tomasović, Split: Književni krug Split, 2006, s. 401–410.
 • Orientalismus bei den Slaven? Zum Umgang mit islamischer Kultur bei Ivan Bunin, Bolesław Leśmian und Aleksa Šantić, w: Deutsche Beiträge zum 14. Slavistenkongress Ohrid 2008, red. S. Kempgen, K. Gutschmidt, U. Jekutsch, L. Udolph, München: Bamberg: opus, 2008, s. 489–501.
 • Concealing and Exposing Jewish Origin: Bolesław Leśmian and Bruno Schulz, w: (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reinterpretations, D. de Bruyn, K. van Heuckelom, Amsterdam: Rodopi, 2009.
 • Trzy modele petrarkizmu w okresie romantyzmu: Adam Mickiewicz, France Prešeren, Stanko Vraz, w: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010, s. 173–185. (polnische Übers. von Nr. 37)
 • Leśmianowskie metacykle liryczne jako zwierciadło sobowtóra autorskiego, w: Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej, red. A. Kieszuń, D. Kulesza, Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie,
 • (Pseudo)liturgia i performans w powieści „Weiser Dawidek” Pawła Huellego, w: Między liturgiką a performatyką. Rekonensans I, red. E. Mateja, Z. Solski, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, 2012.
 • Rola elementu emocjonalnego w Medalionach Zofii Nałkowskiej, w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej. Brzeg – Opole, Tom I, red. Gajda, I. Jokiel, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014.
 • Die Rolle des Emotionalen in Zofia Nałkowskas „Medaliony”, w: „Ich kann es nicht fassen, dass dies Menschen möglich ist“. Zur Rolle des Emotionalen in der polnischen Literatur über den Holocaust. Stuttgart: Ibidem, 2016.
 • Teatr jako nabożeństwo: „Brat Magarac“ (Brat Osieł) – dramat o św. Franciszku z Asyżu i inscenizacja chorwackiego autora i reżysera Reniego Medvešeka na ZKM w Zagrzebiu, w: Między liturgiką a performatyką. II. Tradycja monastyczna, red. V. Z. Solski, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2016.
 • Niejednoznaczność w liryce polskiej po roku 1800 (na przykładzie dzieł Mickiewicza), w: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Tom 1: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki, red. R. Cudak, K. Pospiszil, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

Wybitna niemiecka slawistka zajmuje się m.in. promocją polskiej literatury w świecie.

Odbyła szereg staży naukowych na slawistykach w Europie, w tym w Polsce (Warszawa, Poznań, Kraków).

Wykłada przedmioty polonistyczne na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie, specjalizuje się w literaturoznawstwie słowiańskim.

Pracowała wcześniej m.in. na Uniwersytetach w Getyndze, w Mannheim, we Frankfurcie nad Menem, a także w szkole przykatedralnej w Szlezwiku.

Przewiń na górę