ANDRIS KAZJUKEVIČS

ŁOTWA – DAUGAVPILS

Andris Kazjukevičs – polonista, komparatysta pracujący na Uniwersytecie Dyneburskim (Uniwersytecie Daugavpilskim) na Łotwie.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą zarówno zagadnień literackich i literaturoznawczych – w tym polsko-bałtyckiej komparatystyki literackiej, jak i językowych i językoznawczych. Prowadzi badania m.in. z dr Krystyną Barkowską.

Jako pracownik dyneburskiej polonistyki współpracuje z Ambasadą RP w Rydze, Fundacjami „Semper Polonia” i „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Jest związany z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Daugavpils, które pełni funkcję ośrodka edukacyjnego i badawczego.

Redakcja:

  • Polija un Baltija Kultura Dialoga [Polska i kraje Bałtyckie w dialogu kultur], Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2008. (współred. K. Barkowska)

Artykuły:

    • Pogranicze w utworach pisarzy inflanckich, w: Polonistyka na początku XXI wieku. T. IV: Pogranicza, mniejszości, regiony, etnolingwistyka, red. J. Tambor, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2018, s. 198–210. (współaut. K. Barkowska) 
    • Nauczanie języka polskiego na Uniwersytecie w Daugavpils. Przeszłość i teraźniejszość, w: Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy. Wybór tekstów pokonferencyjnych, red. A. Kietlińska, Białystok: Wydawnictwo Prymat, Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku, 2012. (współaut. D. Rubene)
    • Rodzina w „Pamiętnikach Księdza Jordana” Kazimierza Bujnickiego, „Regiony i Pogranicza” 2011, nr 4, s. 85–90. (współaut. K. Barkowska)
    • Nauczanie języka polskiego na Uniwersytecie Dyneburskim: przeszłość i teraźniejszość, „Acta Baltico-Slavica” 2012, t. 36, s. 279–286. (współaut. D. Rubene)

Zajmuje się promocją Polski i jej dziedzictwa kulturowego na Łotwie. Bada m.in. polsko-bałtyckie związki literackie. Bierze udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, sympozjach i kongresach polonistycznych.

Prowadzi zajęcia m.in. z wiedzy o polskiej kulturze, wstępu do literaturoznawstwa ogólnego i literaturoznawstwa słowiańskiego, analizy i interpretacji dzieła literackiego, historii literatur słowiańskich, literatury polskiej XIX i XX wieku, analizy tekstów językoznawczych, gramatyki opisowej języka polskiego oraz komunikacji funkcjonalnej.

Wielokrotnie gościnne wykładał w Polsce, m.in. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Przewiń na górę