ANNA KISIEL

BELGIA – LEUVEN

Anna Kisiel
ANNA KISIEL

Anna Kisiel – pracująca w Belgii językoznawczyni, polonistka.

Jest absolwentką  filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tam też  w 2006 roku obroniła tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Na początku drogi zawodowej była związana ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK. W latach 2011–2012 pracowała na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim im. Świętych Cyryla i Metodego w Bułgarii. Następnie wróciła do Polski, by dokończyć badania w ramach grantu „Polskie tzw. partykuły spajające związane z procesem wnioskowania a ich bułgarskie odpowiedniki. Porównawcze studium semantyczne” w Instytucie Slawistyki PAN (Warszawa). Od 2015 roku pracuje na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim w Belgii (Leuven).

Jest członkinią różnych stowarzyszeń o charakterze naukowym: Belgische Vereniging van Slavisten (Leuven, Belgia), Slavic Lingustic Society (Bloomington, Indiana, USA), Societas Linguistica Europaea (Amsterdam, Holendia), Polyslav (Konstanz, Niemcy), Polskie Towarzystwo Językoznawcze (Kraków).

  • Polskie partykuły wyróżniające. Studium semantyczne, Warszawa: SOW, 2012.
  • Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2014. (współaut. M. Grochowski, M. Żabowska)
  • The paths of grammaticalization of North Slavic connectors – An interface point of Slavic, Greek and Latin, w: Diachronic Slavonic Syntax. Traces of Latin, Greek and Church Slavonic, red. S. Birzer, I. Mendoza. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2022. (współaut. P. Sobotka)
  • End and finality. On Slavic units derived from compositions with the nouns koniec, край, конец. Съпоставително езикознание/ Сопоставительное языкознание/ „Contrastive Linguistics” 2019, XLIV/4, s. 5–24.
  • Jeszcze o słówku »jak« w wyrażeniach »jak na«, „Linguistica Copernicana” 2019, nr 15, s. 95–110.
  • O metapredykatywnej funkcji niektórych przysłówków odimiesłowowych zakończonych na -ąco w strukturze tekstu, w: Sens i konwencje w języku. Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu, A. Dobaczewski, A. Moroz, P. Sobotka, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018, s. 193–208.
  • Wyrażanie przeciwieństwa. Między przysłówkiem a metatekstem, „Z polskich studiów slawistycznych” 2018, s. 113–124.
  • Preliminary Remarks on Particles’ Contextuality. Erroneous Thoughts on Submerging Particles in a Cotext, „Lingua Posnaniensis” 2011, nr 2(53), s. 49–59.

Uczestniczy w wielu projektach badawczych. Brała udział m.in. w pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego (PAN, 2009–2018), Słownikiem gniazdowym partykuł polskich (PAU, 2010–2014) oraz w projekcie pt. Wyrażenia metatekstowe otwierające jedno miejsca składniowe dla innych wyrażeń (Uniwersytet Warszawski, 2015–2020). Uczestniczy m.in. pracach nad Przewodnikiem językowo-encyklopedycznym po gramatyce semantycznej języka polskiego w ujęciu historycznym (2017–2023). Współpracuje z Zakładem Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2015 jest wykładowczynią na Uniwersytecie w Leuven, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa, przekładoznawstwa, a także praktyki językowej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. wokół języków słowiańskich, językoznawstwa stosowanego i semantyki leksykalnej.

Przewiń na górę