BARBARA DWILEWICZ

LITWA - WILNO

Barbara Dwilewicz jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (na podstawie rozprawy Język mieszkańców wsi Bujwidze rejonu wileńskiego obronionej na Uniwersytecie Warszawskim w 1996 roku), przez wiele lat związana była z Litewskim Uniwersytetem Nauk Edukacyjnych, obecnie pracuje na Uniwersytecie Vytautas Magnus. Urodziła się w 1958 roku na Litwie. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie. W latach 1977–1981 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a następie rozpoczęła pracę w  Katedrze Filologii Polskiej swej alma mater. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zainteresowania: polityka, literatura marynistyczna, podróże, medycyna ludowa.

Publikacje

 • Język polski: ćwiczenia artykulacyjne. Skrypt dla studentów filologii polskiej, Vilnius: Edukologija, 2013.
 • Wybrane zagadnienia z leksykologii: metodinė priemonė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007.

Artykuły:

 • O nazwach własnych w litewskim przekładzie Krzyżaków Henryka Sienkiewicza, w: Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne, Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2019, t. 43, nr 2.
 • Problematyka językowa na łamach polskiego tygodnika z Rygi „Nasze Życie”, w: Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne, Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2019, T. 45, nr
 • Walancik M., Dvilevič B., Innowacyjne metody kształcenia w edukacji ustawicznej na odległość. Platforma Moodle, w: Edukacja ustawiczna dorosłych, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2018.
 • Litewskie teksty turystyczne w przekładzie na język polski. Zagadnienia poprawnościowe, „Studia Slavica”, Ostrava: University of Ostrava, 2018, Vol. 22, iss. 2. Dvilevič B., Romanenkova M., Analiza porównawcza realiów etnokulturowych w polskich przekładach powieści Iwana Turgieniewa „Rudin”, in: Žmogus ir žodis: mokslo darbai. Literatūrologija, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017, T. 19, nr 2.
 • Wybrane aspekty przekładu Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego na język litewski, w: Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej: literatura, język, kultura: studia. Cykl: Bilingwizm, tom I, Białystok, Vilnius: Wydawnictwo Prymat, 2017.
 • Nazwy sklepów w Wilnie, w: Tożsamość na styku kultur. T. 3, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016.
 • Miłosz czytany po litewsku, w: Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Wilno: Petro ofsetas, T 13/14 (2014).
 • O języku polskim na Litwie na początku XX wieku (na podstawie prasy wileńskiej), w: Tożsamość wobec wielojęzyczności, red. E. Golachowska, A. Zielińska, Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk, Fundacja slawistyczna, Warszawa, 2012.
 • Problemy językowe Litwinów uczących się języka polskiego, w: Z problematyki kształcenia językowego w szkole. T. 4, Białystok: Wydawnictwo Universytetu w Białymstoku, 2012.
 • Wybrane zagadnienia języka współczesnej poezji wileńskiej: neologizmy indywidualno-stylistyczne w wierszach Henryka Mażula, w: Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego, Bydgoszcz: Wydawnictwo Universitetu Kazimierza Wielkiego, 2010.
 • Dialektyzacja w prozie W. Piotrowicza, in: „Meninis tekstas: mokslinių straipsnių rinkinys. Suvokimas, analizė, interpretacija”, 2006, nr 5.
 • Zmiana przyzwyczajeń językowych (na przykładzie fonetyki studentów filologii polskiej Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego), w: Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas: Technologija, 2004.
 • Polszczyzna wileńska wpisana w poezję: na przykładzie twórczości poetyckiej Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej, w: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920–1940: studia. T. 6, Kraków.

Autorka licznych artykułów z zakresu polszczyzny litewskiej, współautorka (z Ludmiłą Siekacką) dwu podręczników dla szkół polskich na Litwie: W krainie słów. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy VI, Kaunas 1996; Szata myśli naszych Podręcznik języka polskiego dla klas XI-XII, Kaunas 1999. Pomysłodawczyni i prowadząca audycję pt. Spotkania z językiem w Radiu Wilno (od 2018 roku) oraz konkursu krasomówczego „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”. Brała udział w organizowanym w latach 2017–2020 projekcie „Polski online” (razem z Ireną Masoit).

W latach 1994–2010 pracowała jako lektorka języka polskiego w Katedrze Historii i Teorii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, a w latach 2001–2022 – również w charakterze lektora – na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Przez 16 lat pracowała na stanowisku profesora docenta w Centrum Polskiego Języka, Kultury i Dydaktyki na Litewskim Uniwersytecie Nauk Edukacyjnych (2002–2018). Od 2018 roku zawodowo związana jest z wileńskim Uniwersytetem Vytautas Magnus. Prowadzi zajęcia z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego, historii języka polskiego, dialektologii, retoryki i erystyki.

Przewiń na górę