BEATA CHACHULSKA

NIEMCY – OLDENBURG

BEATA CHACHULSKA
BEATA CHACHULSKA

Beata Chachulska jest lektorką języka polskiego na Uniwersytecie im. Carla von Ossietzkiego (Carl von Ossietzky Universität) w Oldenburgu (Niemcy).

Ma stopień doktora.

Monografie

 • Zmierzyć, zważyć policzyć, …, czyli o tzw. wykładnikach parametryzacji świata, Kraków 2003.
 • Analiza składniowa leksykalnych wykładników parametryzacji świata, Kraków: Prace IJP PAN 2002.

Artykuły

 • Is the Accusative for the Genitive its Death: On the Disappearance of the Genitive Case in Contemporary Polish, in: Trends in Slavic Studies, Quero Gervilla, E. f. Barros GarcíA, B. Kopylova, T.R. (ed.), URSS, Moscow 2015 
 • Prädikativer Instrumental, Kasuskongruenz oder analytische Markierung bei sekundären Prädikaten im Polnischen, in: Ch. Schroeder, G. Hentschel, W. Boeder (eds.), Secondary predicates in Eastern European languages and beyond, “Studia Slavica Oldenburgensia” 16, 2008.
 • Narzędnik predykatywny a alternatywny przypadek zgody w języku polskim i wybranych językach słowiańskich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2007, z. 41.
 • On the morphosyntactic marking of the addressee with the Polish verba dicendi mówić and powiedzieć: lexical meaning, syntactic meaning, variation, “Studies in Polish Linguistics” 2007, z. 3. (wraz z: G. Hentschel)
 • Wariantywność grup nominalnych w języku polskim – uwagi wstępne, „Polonica” 2006, XXVI-XXVII.
 • „Tacy byli go żarty”, czyli o nierodzimej odmianie polszczyzny. Analiza błędów językowych cudzoziemców uczących się polskiego, w: Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu, Kraków2006.
 • Korpus języka polskiego w nauczaniu JPjO, w: P. Garncarek, red., Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, Warszawa 2005.
 • Propozycja syntaktycznego opisu czasowników polskich na przykładzie synonimów wybałuszać / wytrzeszczać, „Polonica” 2001, XXI.
 • Jeszcze o liczebnikach typu pięć, „Polonica” 2000, XX.
 • Analiza łączliwości składniowej polskich leksemów robić i czynić, „Polonica” 1998, XIX.

Jest inicjatorką intensywnego kursu języka polskiego dla początkujących organizowanego w ramach programu „Promocja nauki mniejszych języków europejskich” przez Centrum Językowe Uniwersytetu im. C. von Ossietzkiego w Oldenburgu wraz z Ministerstwem Dolnej Saksonii.

Prowadzi kursy językowe w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Oldenburgu. Języka polskiego można uczyć się na dziesięciu poziomach kursów do poziomu C1.

Przewiń na górę