BJÖRN WIEMER

NIEMCY – MOGUNCJA

Björn Wiemer – ur. 13 sierpnia 1966 roku, profesor językoznawstwa slawistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i rosyjskiego.

W 1996 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Hamburgu, następnie do 2003 roku był asystentem naukowym w Katedrze Językoznawstwa Słowiańskiego na Uniwersytecie w Konstancji. Od 2007 roku jest profesorem językoznawstwa słowiańskiego na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (Mainz).

Jego zainteresowania badawcze skupiają się na polskim językoznawstwie, ze szczególnym wyróżnieniem fleksji oraz składni języka polskiego, ale także dialektologii. Prowadzi badania z zakresu wzajemnych kontaktów języków bałtyckich i słowiańskich. Jest autorem wielu artykułów dotyczących pragmatyki, fleksji, składni, kontaktów językowych oraz wielojęzyczności.

  • Interferencja czy po prostu zakłócenie spójności? [Interferenz oder einfach Beeinträchtigung der Kohärenz?], „Poradnik Językowy” 1994, nr 4.
  • Analityczne passivum w języku rosyjskim i polskim. [Das analytische Passiv im Russischen und Polnischen], w: Koseska-Toszewa V., Rytel-Kuc D., red., Semantyka i konfrontacja językowa 1, Warszawa: SOW, 1996.
  • Polskie spójniki i i a oraz cechy re-narracji ustnych uczniów polskich w Polsce i Niemczech. [Die polnischen Konjunktionen i und a sowie Merkmale mündlicher Renarrationen von polnischern Schülern in Polen und Deutschland], w: Sękowska E., red., Świadomość − kompetencja – dydaktyka, Warszawa: Elipsa, 1996.
  • Narrative Units and Chronology Factors in Polish and German. Jazyk i rečevaja dejatel’nost’ 1. Sankt-Peterburg 1998.
  • Obserwacje i rozważania na temat wielojęzyczności w Wilnie. [Beobachtungen und Überlegungen zur Mehrsprachigkeit in Vilnius], Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 1998, z. 37.
  • Funkcja semantyczna partykuły niby w świetle analizy kontekstowej [Die semantische Funktion der Partikel niby aus der Sicht der Kontextanalyse], w: Orzechowska J., Dudziak A., red., Język, tekst, komunikacja językowa w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej, 2017.
  • Co tu właściwie za zastrzeżenia budzi niby niewinna różnica?, w: Dobaczewski A., Moroz A., Sobotka P., red., Sens i konwencje w języku (Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin), Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2018.

Björn Wiemer w 1997 był jednym z członków grupy studentów, którzy zainteresowani językami słowiańskimi, stworzyli grupę POLYSLAV, następnie był jednym z organizatorów i inicjatorów konferencji o tym samym tytule. W 2011 roku członkowie grupy postanowili o założeniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Slawistów POLYSLAV.

W latach 2018-2020 w porozumieniu z Uniwersytetem Warszawskim był kierownikiem projektu o nazwie Rozwój polskiego systemu aspektowego w ostatnich 250 latach na tle sąsiednich języków słowiańskich.

Był jednym z pomysłodawców projektu TriMCo (Triangulation Approach for Modelling Convergence with a High Zoom-In Factor).

Na Uniwersytecie w Moguncji wykłada językoznawcze przedmioty polonistyczne. Jest promotorem wielu prac doktorskich, których tematyka dotyczy gramatyki języków słowiańskich oraz bałtyckich.

Przewiń na górę