BOŻENA KARWOWSKA

KANADA - VANCOUVER

Bozena Karwowska
BOŻENA KARWOWSKA

Bożena Karwowska w 1977 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim. W latach osiemdziesiątych wyjechała do Kanady. Na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej (University of British Columbia) w Vancouver zdobyła tytuł magistra (1989), a potem stopień doktora nauk humanistyczych. Studia ukończyła w 1995 r., a następnie rozpoczęła pracę na tej samej uczelni. Jest profesorem oraz kierowniczką Katedry Nowoczesnych Studiów Europejskich na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej.

W swojej pracy naukowej podejmuje tematy związane z zagadnieniem recepcji literackiej, literackim opisem Holocaustu, badaniami genderowymi i teoriami feministycznymi. Interesuje się teatrem, filmem i performatyką widzianymi z perspektywy literaturoznawczej i kulturoznawczej.

Publikowała w zagranicznych i polskich czasopismach, takich jak: „Canadian-Slavonic Papers”, „Teksty Drugie” czy „Ruch Literacki”.

Otrzymała nagrodę UBC Killam Prize for Excellence in Teaching (1999) i UBC AMS Just Desserts Award (2000).

Książki:

 1. Kobieta-Literatura-Historia, Instytut Badan Literackich PAN, Warszawa
 2. Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich, Universitas, Kraków 2013.
 3. Ciało. Sexualność. Obozy Zagłady, Universitas, Kraków 2009.
 4. Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna w krajach języka angielskiego, Instytut Badan Literackich PAN, Warszawa 2000.

Rozdziały

 • Mythical Subversions (Olga Tokarczuk). W: Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture since 1918, red. Tamara Trojanowska, Toronto 2018.
 • Czy to nazwa tworzy pogrom? Opowieść o wojnie, dojrzewaniu i 1915 roku w dzienniku czternastolatki. W: Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. cz. II Literatura i sztuka, red. Sławomir Buryła, Warszawa 2018.
 • Czy obserwator to też oprawca. W: Zagłada jako problem pamięci Polaków i Żydów, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, 2017.
 • Powroty i przemieszczenia. Powojenne ścieżki Polaków. W: Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej. Red. H. Gosk i B. Karwowska, Warszawa 2017.
 • Wspomnienia z obozu zagłady jako tekst autobiograficzny, W: Autobiografie Postgraniczne, Red. I. Iwasiów i T. Czerska. Universitas 2016.
 • Miejsce odebranej mowy. Narracyjne figury konstrukcji Auschwitz-Birkenau jako miejsca pamięci Zagłady, W: Geograficzne przestrzenie utekstowione. Red. B. Karwowska.
 • Opowieść o (nie)swoim życiu. Biografia emigracyjna opowiedziana po obu stronach świata. W: Przestrzenie geo(bio)graficzne. Red. E. Kononczuk i E. Sidoruk, Białystok 2015.
 • Miłosz i Milosh, Czytanie Miłosza w kontekście zainteresowań anglojęzycznej krytyki. W: Miłosz i Milosh, red. A. Fiut, Kraków 2013.
 • Słowniczek niezrozumiałych słów. Współczesna literatura polska czytana w transkulturowym kontekście W: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej. Red. H. Gosk and D. Kołodziejczyk, Universitas 2014.
 • Powojenny Inny polsko-niemieckiego pogranicza oczami kobiet. Powojenne migracje opowiedziane po końcu PRL. W: Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś. Red. H. Gosk and E. Kraskowska, Kraków 2013.
 • Konieczne kłamstwa Ewy Stachniak – refleksja o literackim mediowaniu tożsamości imigrantki, w: Polska literatura w Kanadzie, Red. B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2010.
 • Konstruowanie kobiecego języka narracji migracyjnej w prozie polskiej po roku 1989, w: Nowe Dwudziestolecie, red. Hanna Gosk, Warszawa 2010.
 • Współczesna kobieca e/imigracyjna opowieść – mechanizm zacierania granic między tekstem a rzeczywistością (na przykładzie Koniecznych kłamstw Ewy Stachniak), W: Narracje po Końcu Wielkich Narracji, red. Hanna Gosk and Andrzej Zieniewicz. Warszawa 2007.
 • Kategoria wygnania w anglojęzycznych dyskursach krytyczno-literackich (Cz. Miłosz, J. Brodski), W: Pisarz na Wygnaniu, Red. H. Gosk, A. S. Kowalczyk. Warszawa 2005.

Artykuły w czasopismach

 • Bystander czy (pasywny) świadek? Kilka uwag nad konsekwencjami wyboru terminologii w badaniach nad Zagładą lub Holocaustem „Roczniki Humanistyczne” vol. 64.
 • Polish Immigrants in a Non-Polish City, „Roczniki Humanistyczne” vol. 62.
 • Poza wspólną historią. Uwagi na marginesie emigracyjnej polonistycznej dydaktyki. „Ruch Literacki” 2013, nr 4-5.
 • Vancouver: przestrzeń, pamięć, płeć, „Teksty Drugie” 2021, nr 3 (135).
 • Śmiech i ciało w Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej a polskie stereotypy genderowe “Wieloglos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” 2011, nr 2 (10).
 • Czesław Miłosz i jego anglojęzyczni czytelnicy “Ruch Literacki” 2011, Vol. 3 (306), p. 256-264.
 • Miłosz i jego poezja w angloamerykańskim kontekścieBliza” 2011, nr 1(6).
 • Angloamerykańskie aspekty czytania poezji Czesława Miłosza,Pogranicza” 2011, nr 1.
 • Współczesna literatura polska czytana w Zachodniej Kanadzie, „Literaria Copernicana” 2010, nr 1.
 • Vancouver. Szkic o mieście definiowanym przez wielokulturowość. „Pogranicza” 2009, nr 6.
 • The Female Persona in Wislawa Szymborska’s Poems, ”Canadian Slavonic Papers” 2006, . XLVII.
 • Tożsamość postmigracyjna. Przypadek (między innymi) Czesława Miłosza, “Przegląd Humanistyczny” 2005, nr 4.
 • Kobieca perspektywa w poezji Wisławy Szymborskiej, „Teksty Drugie” 2004, nr 3.

Organizowała i koordynowała spotkania literackie w Vancouver dla polskich pisarzy i naukowców, takich jak Inga Iwasiów, Marek Zaleski, Jacek Leociak i Wojciech Tomasik.

Wspierała działania wielu stowarzyszeń i instytucji polonijnych, brała udział m.in w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka (Janusz Korczak Association in Canada), grupę Epizod, Konsulat RP w Vancouver, Temple Shalom, grupę studentką „UBC Żak”, Polski Klub Akademicki, Polski Klub Książki Vancouver oraz Stowarzyszenie Polskich Kombatantów.

W uznaniu jej zasług w krzewieniu polskiej nauki i kultury oraz budowaniu kanadyjskiej Polonii, studenci „Żaka” przyznali jej w 2011 roku doroczną nagrodę (Award for Building a Strong Polish-Canadian Community”).

Jest mentorką dla młodych członków społeczności polonijnej w Vancouver. Otworzyła łamy dla młodych badaczy (w czasopiśmie naukowym „Refleksje” oraz książce The More I Know, the Less I Understand).

W 2020 roku we współpracy z UBC Opera, Instytutem Adama Mickiewicza, Konsulatem RP w Vancouver oraz partnerami społecznymi współorganizowała kanadyjską premierę The Passenger oraz sympozjum z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

W Department of Central, Eastern, and Northern European Studies Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej wykłada m.in. zagadnienia Holokaustu.

Przewiń na górę