CHRYSTYNA NIKOŁAJCZUK

UKRAINA - LWÓW

Nikołajczuk Chrystyna
CHRYSTYNA NIKOŁAJCZUK

Chrystyna Nikołajczuk – ukraińska polonistka, filolożka i tłumaczka.

Urodziła się 16.09.1989 r. we Lwowie na Ukrainie. Ukończyła Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki (specjalizacja: język i literatura polska oraz język i literatura ukraińska,  tłumaczenie). Część studiów odbyła na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2011-2014 była doktorantką Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego. W 2017 r. odbyła staż naukowy w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie prowadziła wykłady dla studentów. W 2018 r. odbyła staż naukowy w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą frazeologii, socjolingwistyki, semantyki leksykalnej, języka mediów, dydaktyki, językoznawstwa korpusowego, terminologii medycznej.

  • Польські темпоральні фразеологізми в словникових дефініціях і текстах, w: Проблеми слов’янознавства: зб. наук. праць., Львів 2012, str. 186–198.
  • „Jesień życiaˮ в мовній картині світу поляків, w: Словʼянський збірник: зб. наук. праць., Київ 2012, str. 128–134.
  • Семантичні особливості синонімічних пар stara panna i singielka, stary kawaler i singiel (на матеріалі текстів сучасної польської мови), w: Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: зб. наук. праць., Київ 2018, str. 81–90.
  • Czy starość nie radość? Polska frazeologia oznaczająca starość przez pryzmat teorii pól, w: „Język Polski”, nr XCIII, 162–173.
  • Kompetencja rodzimych użytkowników polszczyzny oraz obcokrajowców (Ukraińców) w zakresie stosowania polskiej frazeologii temporalnej, w: red. I. Dembowska-Wosik, E. Paluszyńska Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, tom 20, Łódź 2013, str. 83–92.
  • Procesy innowacyjne w polu frazeologicznym „starośćˮ (na materiale współczesnego języka polskiego), w: Wort – Text – Zeit XII. Die Phraseologie im Idiolekt und im System der slawishen Sprachen. Zum 200. Geburtstag von Taras Ševčenko, Szczecin – Greifswald
  • Starość człowieka w polskiej frazeologii, w: red. S. Gajda, I. Jokiel Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Opole 2014, str. 346–354.
  • Czy „młodość musi się wyszumieć”? O wartościowaniu młodzieży w polskiej frazeologii, w: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. Zachowanie językowe – spontaniczność i automatyzm, Zielona Góra 2017, str. 151–168.
  • Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca? Kilka uwag o „peryferyjnych” frazeologizmach oznaczających młodość, w: red. J. Tambor, M. Maciołek Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, percepcje, perspektywy. Współczesne aspekty badań nad językiem polskim. Teoria i praktyka, tom III, Katowice 2018, str. 165–177.
  • Ніколайчук Х., Зміни у значеннєвій структурі польських фразеологізмів із семою ‘вік людини’ у словникових дефініціях і текстах, w: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, Warszawa 2019

Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym.

Pracuje jako wykładowczyni w Katedrze Filologii Polskiej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. I. Franki. Prowadzi zajęcia z: polskiej fonetyki, frazeologii, stylistyki, mediacji, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.

Przewiń na górę