DANIEL WEISS

SZWAJCARIA - ZURYCH

Daniel Weiss
DANIEL WEISS

Daniel Weiss urodził się w 1949 r. W 1972 roku ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku filologia polska. W 1975 obronił pracę doktorską na Uniwersytecie w Zurychu. Studiował historię Europy Wschodniej, językoznawstwo indoeuropejskie oraz językoznawstwo rumuńskie. W 1976 roku, po uzyskaniu stopnia doktorskiego, odbył staż na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. Otrzymał stypendium naukowe Szwajcarskiej Fundacji Naukowej.

W latach 80. XX w. pracował na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie w Hamburgu, gdzie zajmował się językoznawstwem słowiańskim, później na tym samym stanowisku pracował na Uniwersytecie w Monachium. Od 1993 roku zajmował stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie w Zurychu.

W 1990 roku był profesorem wizytującym w Innsburcku na Wydziale Slawistyki.

  • Język i propaganda – szczególny przypadek Polski, „Neue Zürcher Zeitung” 1980, nr 39.
  • Składnia i semantyka polskich konstrukcji imiesłowowych w kontekście generatywno-transformacyjnego opisu języka, Bern-Frankfurt 1977.
  • O modelowaniu rzeczowników polskich, w: „Studia i teksty: językoznawstwo slawistyczne”, Brema 1975.
  • Rola czasowości w konstytucji tekstu, w: Temporalität und Tempus, pod. red. H. Jachnowa, M. Wingendera, Wiesbaden 1995.
  • Europa Wschodnia jako obszar eurolingwistyczny, w: Handbuch der Eurolinguistik, pod red. U. Hinrichsa,  2010.
  • Dekapitacja zdań w polszczyźnie współczesnej. O Konstrukcjach bezczasownikowych i ich odpowiednikach rosyjskich, „Poradnik Językowy” 2011, nr 1.
  • Dezintegracja i reorganizacja, Kolonia: wyd. Böhlau Verlag, 2019.

W latach 1996-2000 był kierownikiem projektu badawczego „Ku historii propagandy słownej w Związku Radzieckim i socjalistycznej Polsce” finansowym przez Szwajcarską Fundację Narodową.

Od 2004 roku był członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma „Studia Językoznawstwa Polskiego”, wydawanego przez Uniwersytet Jagielloński.

Wydał ekspertyzę naukową dla niemieckiej Fundacji Humboldta na temat pracy Anny Wierzbickiej.

Zajmował się funkcjonowaniem propagandy w języku rosyjskim i polskim.

Wykładał językoznawstwo, w tym językoznawstwo polonistyczne.

Przewiń na górę