HALINA TURKIEWICZ

LITWA - WILNO

Halina Turkiewicz urodziła się w 1957 roku we wsi Gudomiedź na Wileńszczyźnie. Studiowała polonistykę w Instytucie (obecnie Uniwersytecie) Polonistycznym w Wilnie oraz Uniwersytecie Warszawskim. Studia doktoranckie ukończyła na  Uniwersytecie im. M. Łomonosowa w Moskwie, w Katedrze Filologii Słowiańskiej. Jej praca dyplomowa dotyczyła powieści Jarosława Iwaszkiewicza. Od 1991 roku Turkiewicz ma stanowisko docentki i kierowniczki Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie.

  • Helena Romer-Ochenkowska jako publicystka „Kuriera Wileńskiego” w latach dwudziestych, w: Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku, Kraków 2000, s.141-147.
  • Litewsko-romantyczne motywy w twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny, „Literatűra. Mokslo darbai” Vilnius 1996, nr 34 (1), s.79-89.
  • Mickiewicz w zwierciadle poezji współczesnej („Chleb” T. Różewicza i „Mickiewicz” T. Jastruna), „Meninis tekstas. Analize. Interpretacija”, Vilnius 1998, s. 110-114.
  • O zapomnianiej spuściźnie Jerzego Wyszomirskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2002, nr 2, s. 281-295.
  • Wilno w twórczości współczesnych polskich poetów Litwy, w: Wilno i Kresy Północno-Wschodnie, t. IV, Białystok 1996, s. 287-306.
  • Wyznaczniki „małej ojczyzny” w prozie Władysława Strumiły, w: Litewskie kresy i bezkresy, Szczecin 2000, s. 187-197.

Jest autorką  ponad czterdziestu artykułów naukowych, głównie z zakresu historii literatury polskiej XX wieku oraz literatury polskiej na Litwie. Angażuje się także w nauczanie języka polskiego na Wileńszczyźnie.

Do jej osiągnięć należy adaptacja podręcznika T. Wroczyńskiego Literatura polska XX wieku do szkół polskich na Litwie. Dla klasy XII tychże szkół opracowała Antologię literatury polskiej (od Młodej Polski do współczesności) (Kaunas 2001). Współpracuje z Ministerstwem Oświaty i Nauki RL w zakresie pomocy dla szkół polskich na Wileńszczyźnie. Została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem zasługi RP.

Przewiń na górę