HELENA NIELEPKO

BIAŁORUŚ – GRODNO

Helena Nielepko urodziła się i mieszka w Grodnie (Republika Białoruś).

Język polski, dzięki babci i polskiej telewizji, stał się jej drugim językiem ojczystym, więc wybór kierunku studiów nie był trudny. W 1997 r. ukończyła kierunek filologia polska i rosyjska na Państwowym Uniwersytecie Grodzieńskim im. Janki Kupały. Pracę magisterską poświęciła nowelistyce S.W. Reymonta.  Od tego czasu pracowała w Katedrze Filologii Polskiej jako wykładowczyni, a także w Muzeum Zofii Nałkowskiej. Stypendystka Kasy Mianowskiego (2003 r.).

W latach, gdy Muzeum Nałkowskiej weszło w skład Muzeum Historii  Uniwersytetu, przeszła na pełny etat do pracy w Muzeum (2015-2017).

W 2016 r. obroniła pracę doktorską na temat „Dramaturgia Tadeusza Micińskiego: problematyka i poetyka”.

Od lipca 2017 r. pracuje w Katedrze Języka Rosyjskiego jako Obcego jako wykładowczyni na stanowisku docentki.

Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych na Białorusi i w Polsce, w tym też w komitetach organizacyjnych przedsięwzięć naukowych.

Hobby – historia Grodzieńszczyzny.

  • Dramaturgia Tadeusza Micińskiego: problematyka i poetyka, Драматургия Тадеуша Мициньского: проблематика и поэтика: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук : 10.01.03 / Нелепко Елена Павловна ; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 2016. – 177 с. (Rozprawa doktorska)
  • Funkcje alegoryczne rodziny w dramacie Tadeusza Micińskiego Kniaź Patiomkin, „Prace Polonistyczne” 2006, seria LXI.
  • Motywy folklorystyczne w „Nocy rubinowej” Tadeusza Micińskiego, w: Folklor polski i litewski. Źródła – adaptacje – interpretacje, pod red. A. Baranowa, J. Ławskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021.
  • Temat Wilna i Wileńszczyzny w Dziennikach Zofii Nałkowski, „Bibliotekarz Podlaski” 2019, nr 2 (XLIII).
  • Twórczość Stanisława Wyspiańskiego w szkole średniej i wyższej na Białorusi, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 2010, nr 1.
  • Taniec w dramatach Tadeusza Micińskiego, w: Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku, pod red. S. Karpowicz-Słowikowskiej, E. Mikiciuk, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012.
  • Motywy utworów Juliusza Słowackiego w dramatach Tadeusza Micińskiego (na przykładzie dramatu „Noc rabinowa”), w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. II, red. J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok: Universum, 2013.
  • Трагедия семьи – трагедия общества (драма Тадеуша Мициньского «Князь Патёмкин»), w: Хоревские чтения. Выпуск I: сб. науч. работ, С.Ф. Мусіенко, отв. ред., Гродно: ООО «ЮрСаПринт», 2014. 
  • Obraz Rosjanina w dramacie Kniaź Patiomkin Tadeusza Micińskiego, w: Лингвистика и методика в высшей школе. Выпуск 7: сб. научн. работ, редкол.: В.С. Истомин, отв. ред. и др., Гродно: ООО «ЮрСаПринт», 2015.

Helena Nielepko w dydaktyce zajmuje się nauczaniem języka polskiego, wykłada literaturę polską. Naukowo również poświęca się badaniu literatury polskiej, szczególne miejsce w jej zainteresowaniach zajmuje Tadeusz Miciński.

Podczas pracy w Katedrze Filologii Polskiej wykładała różne przedmioty, m.in.: historia literatury światowej i polskiej, historia dramaturgii i teatru, wstęp do literaturoznawstwa, retoryka, polskie tradycje literackie. Prowadziła też zajęcia z języka polskiego.

Podstawowe kursy w Katedrze Języka Rosyjskiego jako Obcego to język rosyjski jako obcy dla studentów zza granicy.

Antoni Tyzenhauz i jego epoka (w 3 językach: białoruski, polski, angielski): album. Autor tekstu: Jury Gardziejeu. Dyzajn: Alena Daszkiewicz. Idea: Siergiej Kalada. Tłumaczenie na język angielski: S.Rogaczewski, na polski: Helena Nielepko. – Мінск: ТАА “РЫФТУР ПРЫНТ”, 2021. – 199 s.

Przewiń na górę