IRENA BOGOCZOVA

REPUBLIKA CZESKA – OSTRAWA (OSTRAVA)

Irena Bogoczová (ur. 7 września 1961 w Czeskim Cieszynie) – językoznawczyni, slawistka, związana z Uniwersytetem Ostrawskim (Czechy).

Wykształcenie podstawowe i średnie zdobyła w szkołach z polskim językiem nauczania na Zaolziu. W 1985 roku skończyła studia slawistyczne w zakresie filologii rosyjskiej i serbsko-chorwackiej na Uniwersytecie w Brnie. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1995 roku na Uniwersytecie Opolskim na podstawie pracy doktorskiej z zakresu socjolingwistyki. Stopień docenta w dziedzinie filologii słowiańskiej uzyskała na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu.

  • Gwarowe i niegwarowe kreowanie obrazu świata (na podstawie materiału językowego Zaolzia), w: Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Opole: Uniwersytet Opolski, 2015, s. 131-155. (wraz z M. Bortliczkiem)
  • Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata: (Běžná mluva Těšínanů v ČR / Mowa potoczna mieszkańców Zaolzia), Ostrawa: Uniwersytet Ostrawski, 2017. (wraz z M. Bortliczkiem)
  • Interferencja i kreatywność językowa jako wynik deficytu językowego dwujęzycznych użytkowników polszczyzny po czeskiej stronie granicy państwowej, w: Słowo w dialogu międzykulturowym, Kraków: Tertium, 2010, s. 171–186.
  • Language policy in the Czech Republic in the context of the situation in Slavic-speaking territories, Ostrawa: Uniwersytet Ostrawski, 2021.
  • Polacy za Olzą. Wielokulturowa i wielojęzykowa codzienność, w: Mniejszości etniczne i ich pogranicza. Szkice tożsamościowe, red. A. Kożyczkowska, M. Szczepska-Pustkowska, Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020, s. 205–215.
  • Polszczyzna za Olzą, Ostrawa: Uniwersytet Ostrawski, 2018.
  • Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej, [w:] Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. 6: Języki i kultury w kontakcie, red. J. Malejka, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 306-318. ISBN 978-83-226-3586-5. (wraz z U. Kolberovą) 
  • Multietniczność Śląska Cieszyńskiego oraz jej przejawy w języku i kulturze, [w:] Dokąd zmierzasz, humanistyko? (1), red. J. Szarlej, B. Tomalak, Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2020, s. 111–122. (wraz z J. Raclavską)

Jest członkinią Komisji Socjolingwistyki Międzynarodowego Komitetu Slawistów.

W 2016 roku brała udział w VI Światowym Kongresie Polonistów, gdzie w ramach sekcji poświęconej językowi polskiemu jako obcemu przedstawiła wraz z Urszulą Kolberovą referat pt. Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej.

Po studiach została zatrudniona w Instytucie Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Następnie pracowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego kolejno w: Zakładzie Badań Etnikum Polskiego w Republice Czeskiej, Katedrze Języka Czeskiego i Katedrze Slawistyki, gdzie zatrudniona jest do dzisiaj. Współpracowała z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, prowadząc zajęcia z gramatyki opisowej i historii języka dla studentów filologii słowiańskiej.

W obrębie jej zainteresowań badawczo-dydaktycznych znajdują się: słowiańskie językoznawstwo diachroniczne i porównawcze, dialektologia, socjolingwistyka, komunikacja językowa, bilingwizm i interferencja. Ponadto interesuje się zagadnieniami związanymi z potocznym językiem mówionym, świadomością językową i etniczną oraz relacjami między językiem i kulturą. Szczególną uwagę poświęca sytuacji językowej w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego.

Przewiń na górę