IRYNA BUNDZA

UKRAINA - LWÓW

Bundza Iryna
IRYNA BUNDZA

Iryna Bundza (ur. 10.08.1988 r. w Przyłbicach na Ukrainie) – ukraińska polonistka, tłumaczka, wykładowczyni akademicka.

Jest absolwentką Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki. Odbyła liczne staże zagraniczne: w 2015 r. staż naukowy w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; w 2016 r. w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego; w 2017 r. w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim; w 2019 r. w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadziła wykłady dla studentów.

 • Rzeczowniki materialne singularia tantum w języku polskim i ukraińskim, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”,  tom LIX, Łódź  2013,  str. 7–20.
 • Функціонування множинних форм польських іменників на позначення смутку, w: Проблеми слов’янознавства, Львів 2014, str. 220–228.
 • Problemy nauczania kategorii liczby polskich rzeczowników w środowisku ukraińskojęzycznym, w: „Prace Językoznawcze”, nr  XIX (1), Olsztyn 2017, str. 17‒29.
 • Liczba mnoga polskich rzeczowników oznaczających odczucia fizyczne
  człowiek
  a,
  w: red. J. Tambor, M. Maciołek, Polonistyka na początku XXI wieku.
  Diagnozy – koncepcje − perspektywy
  . Współczesne aspekty badań nad językiem polskim. Teoria i praktyka, tom III, Katowice 2018, str. 133‒143. 
 • Polskie i ukraińskie rzeczowniki nazywające gniew w świetle gramatycznej kategorii liczby, w: red. M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńskiej, J. Kamper-Warejko Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych, Toruń 2018,  str. 229–244.
 • Використання підручників у навчанні польської мови студентів-першокурсників львівської полоністики, w: ред. А. Кравчук, В. Кметя Полоністика у Львові: 200 років ідеї. Історія підручників з польської мови. Збірник праць з нагоди 200-річчя цісарського рескрипту про започаткування польської філології у Львівському університеті, Київ 2018, str. 99⎯110.
 • Zrobię to bez zwłok… The Category of Number in the Teaching of Polish as a Foreign Language to Ukrainian-Speaking People, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców”, nr 26, Łódź 2019, str. 387⎯398.
 • Słów parę o kategorii liczby polskiego rzeczownika od lwowskiej polonistki, w: „Kurier Galicyjski”, nr 1-2, Lwów 2021, str. 33.

W kręgu zainteresowań naukowych Iryny Bundzy znajduje się gramatyka współczesnej polszczyzny, leksykografia, semantyka leksykalna, językoznawstwo korpusowe, teoria i praktyka przekładu.

Jest wykładowczynią w Katedrze Filologii Polskiej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. I. Franki. Prowadzi zajęcia dotyczące aktualnych problemów translatoryki, języka polskiego (cykl gramatyczno-leksykalno-komunikacyjny) leksykologii, składni oraz teorii i praktyki przekładu.

Przewiń na górę