ISTVÁN D. MOLNÁR

WĘGRY–DEBRECZYN

István D. Molnár (ur. 1941 r. w Beregszász na Węgrzech, dzisiaj Berehowo, Ukraina) – historyk literatury i kultury polskiej oraz tłumacz, w latach 1971–1973 pracownik Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, a następnie w latach 1988–1991 jego dyrektor. Habilitował się w 1997 r., od 1999 jest doktorem Węgierskiej Akademii Nauk i profesorem Uniwersytetu Debreczyńskiego (wcześniej Uniwersytetu Lajosa Kossutha) na Węgrzech.

Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz hungarystykę i rusycystykę na Uniwersytecie L. Kossutha w Debreczynie. Z jego inicjatywy na tej węgierskiej uczelni rozpoczęto kształcenie polonistów. W 1984 r. założył Katedrę Języka i Literatury Polskiej, wchodzącą w skład Instytutu Slawistycznego, którego był dyrektorem w latach 1998–2001. Katedrą polonistyczną kierował do 2006 r. Od 2009 r. jest na emeryturze.

Jego zainteresowania badawcze obejmują historię języka, literatury i kultury polskiej oraz związki kulturowe między Polską a Węgrami oraz Polską i innymi krajami Europy Wschodniej.

Oto wykaz wybranych publikacji.

Literatura polska XX wieku. Zarys historycznoliteracki i antologia, Debrecen: Uniwersytet Lajosa Kossutha, 1993.

Katolicizmus, szocializmus, ellenzékiség. Jerzy Andrzejewski életműve [Katolicyzm, socjalizm, opozycyjność. Dorobek życia Jerzego Andrzejewskiego.], Szombathely: Savaria University Press 1995.

Vallási kisebbség és kisebbségi vallás. Görögkatolikusok a régi és mai Lengyelországban. [Mniejszość religijna i religia mniejszości. Grekotatolicy w dawnej i dzisiejszej Polsce], Budapest: Balassi Kiadó, 1995.

Polskim piórem o węgierskim Październiku. Antologia, Poznań: Wydawnictwo WiS, 1996.

Lengyel irodalmi kalauz. A kezdetektől 1989-ig. [Przewodnik po literaturze polskiej. Od początku do 1989 r.], Budapest: Széphalom Könyvműhely, 1997.

The Hungarians in Modern Polish Literature 1919–1989, Szombathely: Savaria University Press 2003.

Kálvinista csepp a katolikus tengerben. A lengyelországi reformátusok és kultúrájuk [Kropla kalwińska w morzu katolickim. Ewangelicy-reformowani i ich kultura w Polsce], Budapest: Balassi Kiadó, 2009.

 

Książki pod redakcją:

Węgrzy, Polacy a ich sąsiedzi : studia historyczne i literackie

Warszawa: WIK, 1990. (red. i wstęp: I.D. Molnar)

Polscy pisarze-uchodźcy a Węgry, Warszawa : WIK, 1991 (wybór i esej wstępny: I.D. Molnar)

Silnie działał na rzecz polonistyki na Uniwersytecie w Debreczynie, którą stworzył jako autonomiczną jednostkę i którą kierował. Organizował liczne konferencje naukowe poświęcone zagadnieniom polonistycznym.

Na Uniwersytecie w Debreczynie prowadził szereg przedmiotów polonistycznych zarówno z zakresu językoznawstwa, jak i literaturoznawstwa, a także z historii i kultury Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Oprócz prac o charakterze stricte badawczym jest autorem szeregu kompendiów dla węgierskojęzycznych studentów polonistyki.

Przewiń na górę