JAN FELLERER

WIELKA BRYTANIA - OXFORD

Jan Fellerer
JAN FELLERER

Jan Fellerer urodził się w Monachium w 1968 roku. W 1995 ukończył studia na kierunku filologia słowiańska Uniwersytetu Wiedeńskiego (Universität Wien) w Austrii. Doktorat obronił na Wydziale Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu w Bazylei (Universität Basel) w Szwajcarii w 1999 roku. Od lat jest zaangażowany w liczne akademickie i pozaakademickie inicjatywy mające na celu promocję badań nad językami Europy Środkowo-Wschodniej w Wielkiej Brytanii, np. CEELBAS, BASEES, Instytut Kultury Polskiej w Londynie. Po kilku latach pracy na Uniwersytecie w Bazylei, gdzie obronił swoją pracę doktorską, Jan Fellerer objął stanowisko wykładowcy na Uniwersytecie Oksfordzkim (University of Oxford), w Wolfson College, na Wydziale Lingwistyki, Filologii i Fonetyki oraz Wydziale Języków Średniowiecznych i Współczesnych. W 2011 odbył rezydencję w Center for Urban History link we Lwowie.

Jego zainteresowania akademickie związane są z lingwistyką i ogólnie pojętą filologią polską, czeską oraz ukraińską od późnego wieku XVIII aż po dzień dzisiejszy ze specjalnym naciskiem na okres współczesny. Jego publikacje skupiają się na składni języków słowiańskich, językowych aspektach historii Polski, Czech i Ukrainy, analizie dyskursu, kontakcie językowym oraz socjolingwistyce historycznej. Jest autorem książki o wielojęzyczności w XIX-wiecznej Galicji oraz pracy zbiorowej o dyskursach oporu w późnym okresie monarchii Habsburskiej. Jan Fellerer został głównym badaczem projektu finansowanego przez Arts & Humanities Research Council, poświęconego subkulturom w środkowo-wschodniej Europie W 2017 otrzymał stypendium naukowe Leverhulme.

 • Urban Multilingualism in East-Central Europe. The Polish Dialect of Late-Habsburg Lviv, Studies in Slavic, Baltic, and Eastern European Languages and Cultures (Lanham/MD; London, Lexington Books / Rowman & Littlefields, 2020).
 • Lviv and Wrocław, Cities in Parallel? Myth, Memory and Migration, c.1890-Present, ed. with R. Pyrah (Budapest: Central European University Press, 2020).
 • Accusative of Negation in “Borderland” Polish, “Russian Linguistics”43.2 (2019).
 • Gwara mieszana. Próba sprecyzowania pojęcia na podstawie cech składniowych polszczyzny południowo-kresowej Lwowa sprzed 1939 roku, w: Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, red. Przybylska R., Rak M., Kwaśnicka-Janowicz A., Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2018.
 • Theories of Language, in: The Oxford Handbook of European Romanticism, ed. P. Hamilton (Oxford, University Press, 2016).
 • Re-defining “Sub-culture”. A New Lens for Understanding Hybrid Cultural Identities in East-Central Europe. With a Case Study from Early 20th Century L’viv-Lwów-Lemberg’ [with Robert Pyrah], in: Nations and Nationalism 21/4 (2015).
 • „Żeby wstydu nie było”. The Rise of Polish Substandard, in: Język polski – 25 lat po przełomie. Die polnische Sprache 25 Jahre nach der Wende, ed. Scheller-Boltz, D., Hildesheim-Zürich-New York: Olms, 2014.
 • Miejska gwara lwowska do 1914 roku. Problemy badawcze, w: Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia, red. Rak M., Sikora K., Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014.
 • La liberté linguistique. Aspects de largot des jeunes Polonais depuis 1989, in: L’Europe centrale et orientale depuis 1989. Changer le monde avec des mots, ed. Gautier, B. (Paris, L’Harmattan, 2013).
 • Próba wyjaśnienia zmian walencji czasowników typu „napełnić (coś, czegoś)”, w: Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy , red. Dunaj B., Rak M., Kraków: Księgarnia Akademicka 2011.
 • Granica między składnią a słowotwórstwem. Kilka uwag o stronie w języku polskim, „LingVaria” 2009, nr 8.2.
 • Instrumentalphrasen in der Ereignisstruktur polnischer Verben, “Zeitschrift für Slawistik”, 53.3 (2008).
 • Zagadnienia struktury eliptycznej w języku polskim, w: Język. Literatura. Dydaktyka, 1, red. Opoka J., Oskiera A., Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 2003.
 • Widerstandskonstruktionen. Diskursanalytische Studien zu Österreich im 19. Jahrhundert, ed. with M. Metzeltin, Wien, 3 Eidechsen, 2003.
 • Język esejów Herberta. Między poezją a nauką, w: Zbigniew Herbert i poetyka daru, red. Gautier B., Urbanowski M., Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020.

Jego publikacje skupiają się na składni języków słowiańskich, językowych aspektach historii Polski. Jest członkiem Rady Programowej VII Światowego Kongresu Polonistów.

Na Uniwersytecie Oxfordzkim na Wydziale Lingwistyki, Filologii i Fonetyki oraz Wydziale Języków Średniowiecznych i Współczesnych uczy przedmiotów takich, jak język polski, historia języków polskiego, ukraińskiego i czeskiego, gramatyka opisowa i analiza współczesnego języka polskiego, literatura polska, praska szkoła lingwistyki, filologia porównawcza języków słowiańskich.

Przewiń na górę