JANUSZ KOREK

SZWECJA – SZTOKHOLM (STOCKHOLM)

Janusz (Michał) Korek – ur. 9 lipca 1955 r. w Sosnowcu. Literaturoznawca, historyk idei politycznych, tłumacz, redaktor.

W latach 1975 – 1980 studiował polonistykę (specjalność: teoria literatury) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Przewodniczący Naukowego Koła Polonistów i współzałożyciel wydziałowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Szef wydawnictwa podziemnego: „Oficyna Nieobecnych“ (Sosnowiec), które otrzymało nagrodę kultury „Solidarności“ w 1981 roku. Współorganizator i uczestnik strajków studenckich na Wydziale Filologicznym oraz inicjator pomocy dla internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego.

Internowany w styczniu 1982 r. W grudniu 1983 emigruje wraz z rodziną do Szwecji.

Odbył studia doktoranckie na Wydziale Języków Słowiańskich i Bałtyckich (Department of Slavic and Baltic Studies) Uniwersytetu Sztokholmskiego. Tam też pracował jako wykładowca. Obronił pracę doktorską na temat ewolucji myśli politycznej Jerzego Giedroycia i paryskiej „Kultury”.

W okresie 2008 – 2020 redaktor naczelny afiliowanego do Uniwersytetu Sztokholmskiego pisma online: Postcolonial Europe“ 

Książki:

 • Paradoksy paryskiej Kultury (I wyd. Stockholm Slavic Studies, Almqvist& Wiksell International, Stockholm 1998; II wyd. Wyd. UMCS, Lublin 2000; III wyd. uaktualnione i rozrzerzone: Wyd. UŚ, Katowice 2008).
 • Demokrativetande i Polen och Ukraina under den postkommunistiska perioden, (Świadomość demokrytyczna w Polsce i w Ukrainie w okresie postkomunistycznym). Stockholm University, Stockholm, 2004.
 • From Sovietology to Postcoloniality. Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective, (Od sowietologii do postkolonializmu. Polska i Ukraina w perspektywie postkolonialnej) (Red. i współautor), Södertörn Academic Studies, Stockholm 2007.
 • Röster om Gombrowicz, (Głosy o Gombrowiczu), autor i współred. z: Anders Bodegård i Leonard Neuger, Stockholm University, 2010.

Artykuły peer-reviewed:

 • 2014, ”Jerzy Stempowski, or How Poles should have bid Farewell to Ukraine” [in:] Med blicken österut.” [edit.] Ambrosiani, Per, Löfstrand, Elisabeth… Stockholm: Stockholms universitet, 2014.
 • 2013, ”Tajemnice tożsamości — o prozie Michała Moszkowicza” [„Secrets of Identity – the Prose of Michal Moszkowicz”],, [in:] Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981 [Between Languages, Cultures, Literatures. Polish (E)migration Literature in Berlin and Stockholm after 1981], Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche [red.], Stockholm Universitet, Stockholm 2013, s. 237-244.
 • 2010, ”Kosmos och den mänskliga handen”, [i:] Röster om Gombrowicz, Bodegård A,, Korek J., Neuger L. [red.] Stockholm Universitet
 • 2010, ”Inledning”, [i:] ”Röster om Gombrowicz”, Bodegård A,, Korek J., Neuger L. [red.] Stockholm Universitet.
 • 2009, ”Jerzy Giedroyc i Melchior Wańkowicz” [in:] Jerzy Giedroyc: kultura, polityka, wiek XX, A. Mencwel, A. St. Kowalczyk, L. Szaruga, Z. Grębecka [red.] Warsaw University, ss. 331-339
 • 2008, Postkolonializm a Europa Środkowo-Wschodnia, [in:]”Porównania“ nr 5/2008, A. Mickiewicz Universitet, Poznań, ss 75-91.
 • 2008, ”Kij w mrowisko, ’giedroyciologia’ widziana ze Sztokholmu”, [in:] Udało mi się mieć ciekawe życie, Księga jubileuszowa pod redakcją Iwony Hofman, M. Curie-Skłodowska Universitet, Lublin, ss 185-202.
 • 2007, ”Polityka, tożsamość, kultura w powojennym dyskursie paryskiej ’Kultury’”, [in:] Culture–Politics–Identity, E. Teodorowicz–Hellman, D. Tubielewicz Mattsson [red.] Stockholms universitet, ss. 91-105
 • 2000, ”Jerzy Giedroyc”, [in:] ”Acta Sueco-Polonica”, nr 8/9, 1999/2000, Uppsala Universitet, Uppsala 2000, s. 187-193.
 • 2005, ”Kosmos i ludzka ręka”, [in:] ”Twórczość” nr 9, Warszawa, 2005, s. 93-109.
 • 1983, ”Motywy polskie w twórczości Izaala Babla”, [in:] „Literatura na świecie” nr 3, Warszawa, ss. 352-361.
 • 1980, ”Nie bójmy sie Bursy. Rzecz o fińskim nożu”, „Poglądy” nr. 10, 15 – 31 maj, Katowice, s. 7- 8.
 

Współpracował z Redakcją Polską Radia Szwedzkiego w Sztokholmie (1992-1993), był redaktorem naczelnym „Miljösambandet” – czasopisma wydawanego przez Szwedzko-Polskie Towarzystwo Ochrony Środowiska.

Współzałożyciel pisma naukowego „Acta Sueco-Polonica” na Uniwersytecie w Uppsali, którego był współredaktorem i autorem do roku 2003.

W latach 2013 – 2014 szef projektu naukowego: The paradoxes of the Polish cultural identity (Representations of „West“ and „East“ in the polish literature in exile after the end of World War II [„Paradoksy polskiej tożsamości kulturowej (Reprezentacje „Zachodu“ i „Wschodu“ w polskiej literaturze emigracyjnej po II wojnie światowej)“] Centre for Baltic and Eastern European Studies, Södertörn University, Stockholm.

Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy w projekcie: „Polskie strategie kulturalne 1970 -1980“ na Uniwersytecie Sztokholmskim. W latach 1986-1996 współpracownik seminarium: „Historia i kultura Polski“ na Uniwersytecie w Uppsali. W latach 1998 – 2008 pracował jako badacz, nauczyciel akademicki oraz szef projektów badawczych na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie.
W okresie 2010-2012 pełnił obowiązki profesora języka i literatury polskiej na Uniwersytecie w Sztokholmie.

Tłumacz poezji i prozy szwedzkiej na język polski.

Pozycje książkowe:

 • dwa tomy powieści Jana Guillou: Rycerz zakonu Templariuszy i Królestwo na końcu drogi (2009)
 • wybór wierszy Bruna K. Öijera: Gdy trucizna działa, wyd. MMF, 1993 r.

W 1993 r. przeprowadził wywiad z Czesławem Miłoszem, który odwiedził Uniwersytet w Sztokholmie na zaproszenie Instytutu Slawistyki.

Przewiń na górę