KNUT ANDREAS GRIMSTAD

NORWEGIA – OSLO

Knut Andreas Grimstad – literaturoznawca, komparatysta, znawca literatury polskiej, profesor na Uniwersytecie w Oslo.

W 1988 uzyskał dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze specjalizacji języka polskiego i literatury. W 1994 roku został magistrem Szkoły Nauk Słowiańskich i Wschodnio-Europejskich (SSEES) w University College London, specjalizując się w językach polskim i rosyjskim oraz ich literaturze. W 2001 r. obronił doktorat na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii z zakresu literatury porównawczej, a w latach 2001–2004 był doktorantem na tymże Uniwersytecie. W 2002 roku został profesorem nadzwyczajnym Instytutu Studiów Nordyckich i Komparatystyki Uniwersytetu w Oslo. Od 2005 do 2014 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego języka polskiego na Wydziale Literatury, Studiów Regionalnych i Języków Europejskich Uniwersytetu w Oslo, gdzie później, w roku 2014 został profesorem zwyczajnym. Od 2020 do 2021 był profesorem Literatury i Kultury Rosyjskiej w Uniwersytecie w Tromsø (Norwegia).

Monografie
Styling Russia: Multiculture in the Prose of Nikolai Leskov, Bergen 2007 (seria „Slavica Bergensia” 7).

Gender and Sexuality in Ethical Context: Ten Essays on Polish Prose, Bergen 2005 (seria „Slavica Bergensia” 5) (z U. Phillips).

Wybrane artykuły i rozdziały w książkach

Niemożliwa autentyczność i bycie ‘pomiędzy.’ Wygnańcza powieść Gombrowicza w Norwegii, w: Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje [The World History of Polish literature. Interpretations], red. M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, s. 433–450.

What jews meant to Witold Gombrowicz, or: Philosemitism as a strategy for identity formation, „Slavonic and East European Review” 2017, nr 95 (4), s 625–647.

Widziane z podwójnego oddalenia, czyli odzyskiwanie pamięci w powieści Piotra Pazińskiego „Pensjonat”, w:  Po zaborach, po wojnie, po PRL: polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. H. Gosk, E. Kraskowska, Kraków: Universitas, 2013, s 219–235.

Polish Holocaust after testimony, or the relevance of Piotr Paziński’s “The Boarding House”, w: Polish literature and transformation 1989–2011, red. U. Phillips. Berlin: LIT Verlag 2013, s. 189–202.

What Europe means for Poland. The front-page coverage of Independence Day in Gazeta Wyborcza 1989–2009, w: Transforming National Holidays: Identity Discourse in the West and South Slavic countries, 1985–2010, red. L. Šarić i in., Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2012 (47), s. 271–296.

Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli próba akulturacji Juliana Tuwima, w: Polonistyka bez granic. Wiedza o literaturze i kulturze, red. R. Nycz i in., Kraków: Universitas, 2010, s. 515–526.

Gombrowicz mellom fjord og fjell:Umodenhetsproblematikken sett med norske øyne, w: Röster om Gombrowicz, red. A. Bodegård i in. Stockholm: Stockholms universitets förlag 2010, s. 85–100.

The Rhetoric of Present Absence: Representing Jewishness in Post-Totalitarian Poland, „Contesting Europe’s Rim. Cultural Identities in Public Discourse” (Journal of Multilingual and Multicultural Development 29), red. L. Saric i in. London: Multilingual Matters 2010, s. 203–218.

Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli Juliana Tuwima próba akulturacji, „Teksty Drugie” 2009, nr 3 (116), s. 47–63.

Det nærværende fraværs retorikk: Om fremstillingen av jødiskhet i det posttotalitære Polen, w: Terminal Øst. Totalitære og posttotalitære diskurser, red. I. Lunde, S. Witt. Oslo: Spartacus, 2008, s. 47–62.

Transcending the East-West? The Jewish Part in Polish Cabaret in the Interwar-Period, „Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instiuts (Simon Dubnow Institute Yearbook) 2008, nr 7, red. D. Diner, s. 161–188.

L’homoérotisme sublimé, ou comment maîtriser le passé polonais, w: Gombrowicz – une gueule de classique?, red. M Smorąg-Goldberg, Paris: Institut d’études slaves, 2007, s. 231–241.

Gombrowicz et ses stratégies transatlantiques, w: Witold Gombrowicz entre L’Europe et L’Amérique, red. M Tomaszewski, Lille: Presses Universitaires du Septentrion, 2007, s. 115–126.

‘A coincidence no less unthinkable than any other’: On Gendered Sensibility in the Poetry of Wisława Szymborska, w: Wisława Szymborska. A Stockholm Conference. May 23-2, 2003.  Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, red. L. Neuger, R. Wennerholm. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2006, s. 93–106.

L’homoérotisme sublimé, ou comment maitriser le passé polonais: Gombrowicz et ses stratégies transatlantiques, Entre L’Europe et L’Amérique, w: Witold Gombrowicz et son débat avec la destinée, red. M Tomaszewski. Lille 2006, s. 231–241.

Rewolucyjny eksperyment Izaaka Babla, czyli dlaczego dwuznaczność jest tak istotna w opowiadaniach z tomu ‘Armia Konna’, w: Dzieła – języki – tradycje, red. W. Bolecki. Warszawa: IBL PAN, 2006.

„Performing Bolshevism” or, The Diverse Minority Idiom of Isaak Babel, w: Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia, red. I. Lunde, T. Roesen, „Slavica Bergensia” 2006 (6), s. 235–262.

Beyond Identity Politics, or the Polish Past Mastered: Transatlantic Strategies in the Writings of Witold Gombrowicz, „Slavonica” 2005 (10), s. 53–68.

Gombrowicz’s ”Gender Trouble” or, the Problem of Intimacy in ”Possessed”, „Slavica Bergensia” 2005, nr 5, s. 222–253.

Introduction: Entering into Ethics, „Slavica Bergensia” 2005, nr 5, s. 7–17. (z U. Phillips)

Strategie transatlantyckie w powojennej twórczości Gombrowicza, 2004 (86), s. 401–410.

Homosexual desire in revolutionary Russia: The regulation of sexual and gender dissent, „Slavonic and East European Review” 2003, nr 81,  s. 758–760.

Slavic Émigré Writers and the „Nationalist” Function of Homosexuality, „Motskrift: tidsskrift for språk og litteratur” 2003, nr 2, s. 17–25.

The Globalization of Biography: On Multilocation in the Transatlantic Writings of Witold Gombrowicz, 1939–1969, w: „Trondheim Studies on Eastern European Cultures and Societies” 2002 (10), s. 2–23.

Co zdarzyło się na brygu Banbury? Gombrowicz, erotyka i prowokacja kultury, „Teksty Drugie” (Gombrowicz w tekstach drugich) 2002 (3), s. 57–69.

W 2011 wziął udział w konferencji Polish Literature since 1989 na University College London w Instytucie Slawistyki i Studiów Wschodnioeuropejskich.

Był członkiem trzydziestoosobowego projektu, skupiającego specjalistów z dziedziny komparatystyki literatury i kultury polskiej, kierowanego przez Magdalenę Popiel i Tomasza Bilczewskiego (Uniwersytet Jagielloński) we współpracy ze Stanleyem Billem (Uniwersytetu w Cambridge). Zwieńczeniem projektu była publikacja pt. Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje.

W 2011 r. uczestniczył w dwudniowej konferencji Polish Literature since 1989 w Londynie, prezentując tekst pod tytułem Revisiting the Other Side: Mnemonic Strategies in Piotr Paziński’s 'The Boarding House’.

W 2014 roku był prelegentem na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Tuwim Bez Końca w Łodzi w Pałacu Poznańskich, gdzie przedstawił referat pt. Wyzwania (dla) Tuwima.

Wykłada polonistyczne przedmioty literaturoznawcze na Uniwersytecie w Oslo.

W 2019 wygłosił wykład pt. The Successes of Our Class (2009), or Why We Should Continue to Translate Polish Contemporary Drama na University of Toronto.

W swoich badaniach zajmuje się głównie polskim dyskursem tożsamościowym po roku 1989, relacjami kulturowymi pomiędzy Polakami a Żydami, językiem i literaturą współczesnej Polski, polskim dramatem współczesnym, językiem i literaturą rosyjską oraz tłumaczeniem literackim.

Przewiń na górę