MARIA BRACKA

UKRAINA - KIJÓW

Maria Bracka
MARIA BRACKA

Maria Bracka (ur. się w 1987 r. w Kijowie) – ukraińska polonistka, wykładowczyni akademicka, dr nauk filologicznych, docent, profesor katedry polonistyki.

W 2000 r. skończyła studia magisterskie o specjalności – języki i literatury słowiańskie, polski język i literatura, ukraiński język i literatura na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. T. Szewczenki. Obroniła prace doktorskie (stopień doktor habilitowanej) ze specjalnością literaturoznawstwo porównawcze oraz literatura narodów słowiańskich. Jest wykładowczynią Katedry Polonistyki na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. T. Szewczenki.

W latach 2005–2009 pracowała w Katedrze Slawistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 2004-2005 jako referentka-tłumaczka Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie.

Monografie

 • Етнічна парадигма поезії «української школи» польського романтизму. – Київ: Ун-т «Україна», 2009.
 • Польська проза 40–80-х років ХІХ століття: міф–історія–цінності. – Київ: Талком, 2013.

Inne:

 • Перепрочитання «української школи» польського романтизму. Навчальний посібник. – Київ: Ун-т «Україна», 2010.
 • Проблеми сучасного польського літературознавства та компаративістики. Навчальний посібник. Антологія. – Київ: Талком, 2020.
 • Peryferyjne narracje kolonialne: casus pisarzy pogranicza polsko-ukraińskiego połowy XIX wieku, w: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, red. M. Kuziak, B. Maciejewski, cz. II, Kraków: Universitas, 2016, s. 217–231.
 • Męskość a etniczność w «Ogniem i mieczem» Henryka Sienkiewicza, w: Sienkiewicz – tekst, lektura i społeczna praxis, red. G. Borkowska, Kielce: Muzeum Narodowe, 2018, s. 51-63;
 • Historia literatury polskiej w systemie akademickiego kształcenia polonistycznego na Ukrainie, w: Polonistyka na początku XXI wieku: diagnozy, koncepcje, perspektywy, t. V: W kręgu glottodydaktyki, red. A. Achtelik, K. Graboń, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2018, s. 590-599.
 • Odzyskany głos w dyskusji nad romantyzmem polskim, „Pamiętnik Literacki” 2019, nr 2, s. 193–201.
 • Emancypacja po ukraińsku, w: Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet, seria I. Perspektywa środkowoeuropejska, red. A. Janicka, C. Fournier Kiss, M. Bracka, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019, s. 45–49.
 • Mythand Politicsinthe Historical Novels of Michał Czajkowski, w: Another Canon: The Polish Nineteenth-Century Novelin World Context, ed. G. Borkowska, L. Wiśniewska, Zurich: LIT-Verlag, 2020, s. 35-52.
 • Mnemotopika Ukrainy w twórczości Juliusza Słowackiego: kontekst aksjologiczny, w: Pamięć Juliusza Słowackiego, red. O. Krysowski, N. Szerszeń, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2021, s. 82–97.
 • Очужілий Свій – Освоєний Чужий. Імагологічні інтенції у творчості Влодзимежа Висоцького, w: Наукові записки Харківського національного педагогічного університетуімені Г. С. Сковороди. Літературознавство, випуск 2 (98), Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021, c. 28–51.

Rozprawę doktorską zatytułowała: Mitohistorycyne, etnoregionalne oraz aksjologiczne koncepty prozy polsko-ukraińskiego pogranicza XIX wieku.  Zagadnienia polonistyczne stanowią podstawę jej badań.

Otrzymała  odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2012).

Wzięła udział w polonistycznych projektach naukowych (NPRH):

„Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym” – Uniwersytet Warszawski; „Młodzi pozytywiści warszawscy („Przegląd Tygodniowy” 1866-1876) a narodziny nowoczesnej świadomości. Nowe ujęcia tematyczne i metodologiczne. Krytyczna edycja tekstów w dwóch tomach” – Uniwersytet w Białymstoku.

Pracuje w Katedrze Polonistyki Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Prowadzi zajęcia dotyczące historii literatury i kultury polskiej, literatury polskiej i międzysłowiańskich relacji literackich, nowej literatury pogranicza polsko-ukraińskiego, kultury języka polskiego, nowej polskiej komparatystyki, medialingwistyki, tłumaczenia ukraińsko-polskiego i edytorstwa.

Przewiń na górę