MARIA WTORKOWSKA

SŁOWENIA – LUBLANA (LJUBLJNANA)

Maria Wtorkowska
MARIA WTORKOWSKA

Maria Wtorkowska urodziła się 20 maja 1973 roku w Radomsku. W 1997 obroniła pracę magisterską pt. „Przymiotniki motywowane wyrażeniem przyimkowym we współczesnym języku polskim”. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie w 2002 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem „Funkcje czasownikowego prefiksu w(e)- w języku polskim oraz v- w języku słoweńskim. Studium porównawcze”. W 2004 i 2010 uchwałą Senatu Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Lublanie uzyskała tytuł docentki w zakresie języka polskiego, a w 2016 tytuł doktora habilitowanego. W czasie pracy lektorskiej w Lublanie przyczyniła się do powstania Katedry Polonistyki w Instytucie Slawistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Lublanie (2004), gdzie pracuje i którą od października 2016 kieruje.

 • Typologia wypowiedzeń w ujęciu polskim i słoweńskim, „Rozprawy Komisji Językowej” 2016, t. 62, s. 203–213.
 • Wybrane procesy uniwerbizacji w języku polskim i słoweńskim (na przykładzie derywacji paradygmatycznej), „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe: język, literatura, kultura” 2011, nr 8, s. 27–38.
 • Językowy obraz świni i jej rodziny przez prymat frazeologii w języku polskim i słoweńskim, w: Životinje u frazeološkom ruhu: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima održanog 21. i 22. III. 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, red. I. Vidović, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, 2014, s. 1–9.
 • Problemy językowe słoweńskich studentów w początkowej fazie uczenia się języka polskiego, w: Glottodydaktyka polonistyczna: materiały z konferencji naukowej Dydaktyka języka polskiego jako obcego wobec zjawisk współczesnej kultury, Szczecin, 27 listopada 2009 roku, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2010, s. 55–63.
 • Przymiotniki derywowane od wyrażeń przyimkowych we współczesnym języku polskim, w: Współczesna leksyka. Część 2, red. K. Michalewski K, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001, s. 182–190.
 • Pomen izbire anketirancev pri jezikoslovnih raziskavah: v krogu slovensko-poljskih stereotipov, w: Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo, red. J. Vogel, 39. simpozij Obdobja, Ljubljana 2020, s. 129–138. (współaut. M. Wacławek)
 • Słoweniec jako wieczny student i nie tylko – wycinek z polsko-słoweńskich badań ankietowych, „Postscriptum Polonistyczne” 2019, nr 2 (24): Migracje i ich konsekwencje, red. W. Hajduk-Gawron, M. Ochwat, s. 289–306. (współaut. M. Wacławek) 
 • Powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś – o kulinariach w Słowenii, „Acta  Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2018, nr 25, red. B. Grochala, I. Dembowska-Wosik, s. 55–68. (współaut. M. Wacławek)
 • Jak ich widzą, tak ich piszą” – rzecz o wyglądzie Słoweń­ców, w: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspek­tywy. T. 4. Pogranicza, mniejszości, regiony. Etnolingwistyka, red. J. Tambor, Katowice 2018, s. 271–289. (współaut. M. Wacławek) 

Recenzje:

 • Barbara Kryžan-Stanojević, Ivana Maslač, Jolanta Sychowska-Kavedžija, Dominika Kaniecka, Učimo poljski. Poljski pravopis za početnike, FF-Press, Zagreb 2008. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2011,  nr18, s. 437–440. ISSN 0860-6587.
 • W 2018 r. otrzymała Odznakę Honorową „Bene Merito” od Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
 • Jest członkiem komisji egzaminacyjnej dla tłumaczy przysięgłych przy słoweńskim Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Współorganizowała międzynarodową konferencję Dwujęzyczność indywidualna i grupowa (Lublana 2011) oraz Sympozjum Jubileuszowe z okazji 10. rocznicy utworzenia lublańskiej polonistyki (Lublana 2015).
 • Bada problemy z zakresu językoznawstwa porównawczego polsko-słoweńskiego. W 2019 roku wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej Polsko-słoweński dialog międzykulturowy (Poljsko-slovenski medkuturni dijalog), organizowanej przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na której wygłosiła referat pt. Promocja języka i kultury polskiej wśród Słoweńców.

W latach 1999–2005 była lektorką języka polskiego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Lublanie. Dodatkowo w latach 2002–2005 współpracowała z Instytutem Języków i Literatur Słowiańskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Mariborze, gdzie prowadziła lektorat języka polskiego w ramach studiów dziennych i zaocznych.

Od 2005 r.  Uniwersytecie w Lublanie prowadzi wykłady z zakresu polskiego językoznawstwa, zajmuje się także m.in. zagadnieniami bilingwizmu dziecięcego oraz etnolingwistyki.

Gości z wykładami m.in. w Polsce (Uniwersytet Łódzki), na Słowacji (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie), w Czechach (Uniwersytet Karola w Pradze), Chorwacji (Uniwersytet w Zagrzebiu).

Współpracuje z Ambasadą RP w Lublanie, m.in. w ramach projektu warsztatów języka polskiego dla młodej Polonii.

Jest oficjalnym tłumaczem w słoweńskich urzędach.

Przewiń na górę