MARTA PANČÍKOVÁ

SŁOWACJA - BRATYSŁAWA

Marta Pančíková (ur. 15.09.1944 w Poltár) – słowacka językoznawczyni, badaczka zajmująca się językiem polskim i polsko-słowackimi studiami konfrontacyjnymi.

W latach 1962–1967 uczyła się na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, gdzie studiowała język polski i rosyjski. W 1977 roku obroniła tytuł doktora filozofii, w 1987 – kandydata nauk, a następnie w 1996 roku – docenta.

W latach 1967–1971 pracowała w Wojskowej Akademii Politycznej im. Klementa Gottwalda w Bratysławie, a w 1971–1976 w Instytucie Języka Słowackiego w Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie. W 1976–1978 była pracownikiem Katedry Języka i Literatury Rosyjskiej Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Komeńskim w Bratysławie, gdzie w latach 1978–1987 kontynuowała pracę tym razem w Katedrze Slawistyki i Studiów Indoeuropejskich Wydziału Artystycznego. Na tym wydziale od 1987 roku była pracownikiem Katedry Filologii Słowiańskiej, od 1997 – kierownikiem działu.

 • Marta Pančíkova opublikowała wiele pozycji dotyczących języka polskiego, jego nauczania, terminologii polsko-słowackiej czy polsko-czeskiej.
 • Wśród ważnych pozycji jest m.in. podręcznik napisany wspólnie z Wiesławem Stefańczykiem: „Po tamtej stronie Tatr…” do nauki języka polskiego jako obcego dla początkujących i średnio zaawansowanych Słowaków. Składa się z dwudziestu jednostek lekcyjnych, poprzedzonych wprowadzeniem w problematykę fonetyczno-fonologiczną.
 • Po tamtej stronie Tatr. Učebnica poľštiny pre Slovákov. wyd. Kraków, Universitas 1998. 254 s. (współautor W. Stefańczyk).
 • Po tamtej stronie Karpat: Podręcznik języka polskiego dla Słowaków. w: Nauczanie języka polskiego jako obcego. Red. W. Miodunka. Kraków, Wydawnictwo Naukowe 1997, s. 169 – 172 (współautor W. Stefańczyk).
 • Polsko-słowacka inteferencja: Swoistość nauczania języka polskiego Słowaków, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego, red. W. Miodunka. Kraków, Wydawnictwo Naukowe 1997, s. 215–219.
 • Język polski w Bratislawie, w: Język polski w kraju i za granicą. 2, red. B. Janowska [B. Janowská], J. Porayski-Pomsta. Warszawa, Elipsa 1997, s. 195–198.
 • Nauczanie Słowaków na poziomie średnio zaawansowanym, w: Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców, red. Ostromęcka-Frączak, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1998, s. 457 – 460. 
 • Nauczanie Słowaków na poziomie zaawansowany,. w: Polonistyka w świecie. Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej studentów zaawansowanych, red. J. Mazur. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie.Skłodowskiej 2000, s. 145–149.
 • Poľský jazyk a literatura, w: Štúdium slovanských filológií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, red. J. Hvišč. Bratislava, T. R. I. Médium 1996, s. 46–54 (spoluautor J. Hvišč).
 • Poľský jazyk a literatúra na FF UK v Bratislave, w: Slovensko-poľské jazykové a literárne vzťahy, red. J. Hvišč, Bratislava, T. R. I. Médium 1997, s. 168–178.
 • Adaptácia cudzích slov v slovenčine a poľštine, w: XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov, red. J. Doruľa. Bratislava, Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV 1998, s. 143–150.
 • Jazyková problematika prekladov Mickiewiczových diel do slovenčiny, w: Tvorba Adama Mickiewicza v medziliterárnom kontexte, red. P. Žigo, B. Suchoń-Chmiel, Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2000, s. 35–45.
 • Nazwy hoteli w stolicy Słowacji i Polski, w: Slovensko-poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie na počesť Danuty Abrahamowiczovej, prvej lektorky poľského jazyka na FF UPJŠ v Prešove, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Slavistický zborník. 2. (AFPhUP 35/117), red. J. Dudášová. Prešov: Filozofick fakulta Prešovskej univerzity 2000, s. 145–150.
 • Činnosť Slovensko-poľskej a poľsko-slovenskej komisie humanitných vied, w: Kontinuita romantizmu. Vývin – súvislosti – vzťahy, ed. J. Hvišč, Bratislava: Slovensko-poľská komisia humanitných vied 2001, s. 252–255.
 • Lexika v poľskej a slovenskej tlači, w: BraSlav. 1. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 14. – 15. novembra 2002. Zost. P. Žigo. Bratislava: Filozofická fakulta UK 2002, s. 219–222.
 • Jazyková problematika prekladov z poľštiny do slovenčiny, w: Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia, red. J. Zarek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002, s. 215–218.
 • Slovník poľsko-bulharských zradných slov, w: Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy, red. M. Dobríková. Bratislava, T. R. I. Médium 1998, s. 94–96.
 • Slovník medzijazykovej poľsko-chorvátskej homonymie, w: Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy, ktorá sa uskutočnila 22.–23. apríla 1999, red. E. Horák. Bratislava, T. R. I. Médium pre Združenie slovanskej vzájomnosti v Bratislave 1999, s. 119 – 122.

Marta Pančíková jest wybitną językoznawczynią polonistyczną wykładającą w Bratysławie na Słowacji (wieloletnia kierowniczka Katedry Polonistyki na Uniwersytecie Komenskeho) i w Ostrawie w Czechach (gdzie m.in. kierowała studiami doktoranckimi). Członkini grupy inicjatywnej i potem członkini-założycielka Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Kierowniczka słowackiego zespołu w projekcie Slavic Network (http://www.slavic.network.us.edu.pl/) – promującym języki słowiańskie, finansowanym ze środków UE (Socrates Lingua 1), którego liderem był Uniwersytet Śląski.

Wykładała językoznawstwo polonistyczne i porównawcze na Uniwersytecie Komenskeho w Bratysławie na Słowacji oraz na Uniwersytecie Ostrawskim w Czechach.

W 1998 roku przetłumaczyła Pana Tadeusza Adama Mickiewicza – publikacja z okazji dwusetnej rocznicy urodzin autora.

W 1999 roku opublikowała ballady Mickiewicza w słowackim przekładzie.

Mickiewiczove balady v slovenskom preklade. w: Brněnská polonica. 1. Red. L. Štěpán. Brno, Vydavatelství Masarykovy univerzity 1999, s. 143 – 150.

Przewiń na górę