NATALIA ANANIEWA

ROSJA - MOSKWA

Ananieva Natalia
NATALIA ANANIEWA

Ananiewa Natalia (ur. 10.12.1946 r. w Moskwie) –rosyjska polonistka, lingwistka, doktor habilitowana nauk filologicznych, profesor i kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa.

Jest absolwentką slawistyki Wydziału Filologicznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, którą ukończyła w 1970 roku oraz absolwentką studiów doktoranckich w Katedrze Filologii Słowiańskiej tejże uczelni. W 1975 roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną Alternacje w paradygmatyce rzeczowników polskiego dialektu wsi Gaide w regionie Ignalina Litewskiej SRR. W latach 1978-1979 odbyła staż w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994-1995 była stypendystką Fundacji im. Stefana Batorego na zaproszenie Instytutu Slawistyki PAN. Od września 1976 do chwili obecnej pracuje w Katedrze Filologii Słowiańskiej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy: Czasowniki przedrostkowe w języku staropolskim (XIV-XV w.) i współczesne dialekty polskie. Doświadczenie w analizie semantyczno-syntaktycznej. W 2000 r. dołączyła do Międzynarodowego Stowarzyszenia Dialektologii i Geolingwistyki. Była członkinią Specjalnej Rady Lingwistyki Rosyjsko-Słowiańskiej przy Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym, a także członkinią Rady Naukowej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego w latach 2001-2010. Od 2003 r. należy do Rady Dyplomowej Wyższej Komisji Atestacyjnej przy Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym – obecnie pełni funkcję wiceprezes tej rady.

Książki

 • Studia Kresowe: Literatura. Język. Kulturologia, praca zbiorowa, Zielona Góra 2018.
 • Ananiewa N., Tichomirowa T., 2010, Польский язык. Самоучитель для начинающих.
 • Ananiewa N., Shapkina O., Tichomirowa W., 1998, Польский язык в школе.
 • История и диалектология польского языка (1 издание 1994, 4 издание 2013)

Wybrane artykuły

 • Нормативные грамматики польского языка Онуфрия Копчиньского, w: Грамматика в обществе, общество в грамматике. Исследования по нормативной грамматике славянских языков 2020.
 • Nazwy owoców, jagód, grzybów i warzyw w języku rosyjskim i polskim: frazeologia, metaforyka, w: „Slavica Wratislaviensia”,  t. 171, 2020, str. 67–
 • Język Adama Mickiewicza i północno-wschodnia polszczyzna kresowa, w: Dąbrowska M., Głuszkowski P., Kaźmierczyk Z. Adam Mickiewicz i Rosjanie, Warszawa 2020, str. 170–
 • Островные польские говоры Сибири, w: Вестник Томского государственного университета. Филология, 2018, nr 5.
 • O typologii błędów w języku polskim studentów rosyjskojęzycznych, w: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. III Współczesne aspekty badań nad językiem polskim. Teoria i praktyka, Katowice 2018, str. 265–276.
 • Dynamika rozwoju w polskich gwarach wyspowych na Syberii, w: Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Dialektologia słowiańska, Warszawa 2017, str. 11–
 • Nazwy potraw w polskich gwarach na Litwie, Białorusi i Syberii wobec przemian cywilizacyjnych, w: „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, tom LXIV, Łódź 2017.
 • O chlebie powszednim. Nazwy chleba i wyrobów pekarniczych w języku polskim i rosyjskim, w: „Slavia Wratislaviensia” tom 155, Wrocław 2017, str. 25–
 • Лексика польских говоров Сибири (архаизмы и инновации), w: Исследования по славянской диалектологии. Актуальные аспекты изучения лексики славянских диалектов
 • Teksty Polaków pisane grażdanką w syberyjskiej wsi Wierszyna, w: „Acta Baltico-Slavica”, Warszawa 2013, 287–298.
 • Ananiewa N., Niektóre właściwości polskiej gwary wyspowej na Syberii, w: „Rozprawy Komisji Językowej”, t. 58, Łódź 2012, str. 5–13.

Jest specjalistką z zakresu historii i dialektologii języka polskiego. Jej zainteresowania badawcze to peryferyjne wschodnio-polskie dialekty, słowiańska morfonologia, słowotwórstwo w aspektach synchronicznych i diachronicznych, onomastyka, metody nauczania języka polskiego w środowisku rosyjskojęzycznym. Jest autorką ponad 200 publikacji, w tym podręcznika Historia i dialektologia języka polskiego Jest również jedną z współautorek podręcznika Język polski w szkole (O. Szapkina, N. Ananiewa, V. Tichomirova, Moskwa 1994).

Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (1999), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003), medalem Towarzystwa „Polska-Wschód”.

Od 1 listopada 2011 roku jest kierowniczką Katedry Filologii Słowiańskiej. Prowadzi wykłady z historii i dialektologii języka polskiego, a także seminaria poświęcone polskiej onomastyce oraz morfonologii. Prowadzi też przedmioty specjalizacyjne takie, jak:  słowotwórstwo polskie, język zabytków staropolskich, onomastyka słowiańska. W latach 1973–1976 pracowała jako lektorka języka polskiego w Międzywydziałowej Katedrze Języków Słowiańskich.

Przewiń na górę