OLGA LESZKOWA

ROSJA - MOSKWA

OLGA LESZKOWA
OLGA LESZKOWA

Leszkowa Olga (ur. 17.05.1957 r. w Pradze) – rosyjska polonistka, tłumaczka, językoznawczyni, doktor nauk filologicznych.

Ukończyła slawistykę na Wydziale Filologicznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego w 1979 r. i studia doktoranckie w 1982 roku w Katedrze Filologii Słowiańskiej tegoż uniwersytetu. W 1985 roku obroniła rozprawę doktorską pt. Funkcjonalno-semantyczna kategoria zbiorowości w języku polskim na tle rosyjskiego.

Od 1983 r. pracuje w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa.

  • O funkcjach zapożyczeń w systemie językowym, w: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, t. III, Współczesne aspekty badań nad językiem polskim. Teoria i praktyka, Katowice 2018.
  • „Ruski, rosyjski, radziecki, sowiecki…”: к вопросу о семантической и прагматической эволюции лексем, w: Славянский мир: язык, литература, культура: Материалы межд. научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова А.Г. Широковой и 75-летию кафедры славянской филологии филологического факультета 2018.
  • Gry językowe i gra w języku w aspekcie glottodydaktycznym, w: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, Toruń 2015.
  • O płci, rodzaju i męskoosobowości w nauczaniu języka polskiego (w środowisku rosyjskojęzycznym), w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności, V Kongres Polonistyki zagranicznej, Opole, 2014.
  • К вопросу о норме в сфере сочетаемости слов (на материале польского и русского языков), w: Славянский вестник 2004, Вып. 2.
  • К вопросу о метафорической сочетаемости лексем (на материале польского языка), w: Исследование славянских языков и литератур в высшей школе: достижения и перспективы 2003.
  • Эволюция сопоставительных описаний сочетаемости слов, w:  Исследования славянских языков в русле традиций сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания 2001.
  • Аспекты сопоставительного описания категории числа, w: Synchroniczne badania porównawcze, 1992.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą morfologii i leksykologii współczesnej polszczyzny, studiów porównawczych języków słowiańskich, a także nauczania języka polskiego w środowisku rosyjskojęzycznym – temu ostatniemu zagadnieniu poświęciła kilkadziesiąt publikacji w polskich i rosyjskich czasopismach naukowych. Prowadzi lektorat i konwersatoria języka polskiego dla studentów slawistyki i rusycystyki, zajmuje się też teorią i praktyką przekładu tekstów specjalistycznych.  

Prowadzi wykłady i seminaria dotyczące słowotwórstwa, leksykologii oraz gramatyki współczesnej polszczyzny. Prowadzi też zajęcia praktyczne z języka polskiego, ćwiczenia z interpretacji oraz zajęcia z praktycznej stylistyki współczesnej polszczyzny.

Przewiń na górę