PUBLIKACJE

Publikacje pokongresowe

Publikacje pokongresowe – Kongresy Polonistyki Zagranicznej i Światowe Kongresy Polonistów

1) Polonistyka na świecie: Pierwszy Kongres Polonistyki Zagranicznej: Warszawa, 4-6 września 1998 roku: wyb. materiałów, red. Nauk. Stanisław Dubisz, Alina Nowicka-Jeżowa, Jerzy Święch, Warszawa 2001.

2/ -?

3) Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych: III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań, 8-11 czerwca 2006 roku: praca zbiorowa, red. Małgorzata Czermińska, Katarzyna Meller, Piotr Fliciński, Poznań 2007.

4) Polonistyka bez granic: IV Kongres Polonistyki Zagranicznej, Uniwersytet Jagielloński, 9-11 października 2008 r. T. 1, Wiedza o literaturze i kulturze, T. 2, Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny języka polski ­– językowy obraz świata,red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz, Kraków 2010.

5) Polonistyka wobec wyzwań współczesności: V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2012 r. T. 1, red. nauk. Stanisław Gajda, Irena Jokiel, Opole 2014.

6) Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy – koncepcje – perspektywy. Red. nauk. całości: Jolanta Tambor, Katowice 2018.

T. 1. Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki. Red. nauk.: Romuald Cudak, Karolina Pospiszil, Katowice 2018.

T. 2. Literatura (i kultura) polska w świecie. Red. nauk.: cz. 1: Romuald Cudak, Karolina Pospiszil, cz. 2: Agnieszka Tambor, Agata Rudzińska, Katowice 2018.

T. 3. Współczesne aspekty badań nad językiem polskim – teoria i praktyka. Red. nauk.: Marcin Maciołek, Katowice 2018.

T. 4. Pogranicza, mniejszości, regiony. Etnolingwistyka. Red. nauk.: Jolanta Tambor, Katowice 2018.

T. 5. W kręgu (glotto)dydaktyki. Red. nauk.: Aleksandra Achtelik, Karolina Graboń, Katowice 2018.

T. 6. Języki i kultury w kontakcie. Red. nauk.: Jagna Malejka, Katowice 2018.

Bristol_logo

Tomy z konferencji Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Nauczanie języka polskiego jako obcego: materiały z pierwszej konferencji polonistów zagranicznych i polskich zwołanej z inicjatywy grupy „Bristol” do Instytutu Polonijnego UJ, red. Władysław Miodunka, Kraków 1997.

Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców: poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, red. Bożena Ostromęcka-Frączek, Lublin 1998.

Polonistyka w świecie. Nauczanie języka polskiego studentów zaawansowanych, red. Jan Mazur, Lublin 2000.

Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauce kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Katowice 2001.

Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, red. Anna Dąbrowska, Wrocław 2004.

Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej, red. Piotr Garncarek, Warszawa 2005.

 1. Władysław Miodunka, Jolanta Tambor (oraz: Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka, współudz. Karolina Graboń, Małgorzata Smereczniak), Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy, Katowice 2018.
 2. Michał J. Mikoś, Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej, Katowice 2012 (Biblioteka Postscriptum Polonistycznego).
 3. „Teksty Drugie” 1992, nr 1-2. Numer pt. Światowe imperium polonistów?
 4. Jan Ślaski, Przyczynek do historii polonistyki zagranicznej, „Przegląd Humanistyczny” 2010, nr 428, s. 3-11.
 5. Jerzy Kowalewski, Glottodydaktyka polonistyczna: integracja polonistyki zagranicznej z praktyką szkolną – przykład Ukrainy, „Roczniki Humanistyczne” 2018, nr 10, 43-56.
 6. Jan Korzenny, Z działalności placówki polonistycznej w Ostrawie, „Biuletyn Polonistyczny” 1988, 31/5 (111), s. 152-159.
 7. Bożena Ostromęcka-Frączak, Lektorat języka polskiego w Lublanie i jego współpracownicy, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 1966, nr 6, s. 93-98.
 8. Piotr Żmigrodzki, Młoda polonistyka lwowska, „Język Polski” 2013, nr 3.
 9. Barbara Skowronek, Studia polonistyczne na Uniwersytecie Wiedeńskim, „Biuletyn Polonistyczny” 1987, 30/3-4 (105-106), 108-111.
 10. Andrzej Borowski, Polonistyka za granicą: przeszłość i perspektywa, Polono-Hungarica: Nyelvészet, Irodalom, Történelem, Kultúrtörténet : az 1998. november 9-én és 10-én tartott nemzetközi tudományos konferencia anyaga, Budapeszt 2000.
 11. Elwira Grossman, Interdyscyplinarna wizja polonistyki zagranicznej XXI wieku, czyli inna optyka, w: Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. Cudak Romuald, Tambor Jolanta, Katowice 2001.
 12. Miodunka Władysław, Polonistyka zagraniczna: zdecydowanie za przebudową, w: Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja: Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 września 2004, Kraków 2005, s. 666-670.
 13. Irena Masojć, Polonistyka na Litwie po drugiej wojnie światowej, „Acta Baltico Slavica” 2011, nr 35.
 14. Raport komisji polonistyk zagranicznych komitetu nauk o Literaturze PAN,
 15. Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Polonistyka rosyjska w pierwszej dekadzie XXI wieku (uwagi polskiego rusycysty), „Acta Polono-Ruthenica” 2008, nr XIII.
 16. Promocja języka i kultury polskiej w świecie, red. Jan Mazur, Lublin 1998.
 17. Ścieżki filologii. Polonistyka na przełomie wieków w Nowej Europie. Majowe Spotkanie Polonistów i Slawistów Zagranicznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 7-11 maja 2002, red. Józef Porayski-Pomsta, Ewa Bem-Wiśniewska, Warszawa 2004.
 18. Władysław Miodunka, Polonistyka czy studia polskie dla cudzoziemców? O przyszłości polonistyki zagranicznej polemicznie, „Przegląd Polonijny” 2000, z. 1.
 19. Piotr Roguski, O polonistyce w Niemczech, „Przegląd Humanistyczny” 2003, nr 1.
 20. Halina Filipowicz, O studiach polonistycznych w Ameryce, „Periphery” 1996, nr ½.
 21. Bogusław Bakuła, Polonistyka i polska literatura na Ukrainie i w Czechach, „Polonistyka” 2001, nr 5.
 22. Teresa Gonzalez Fernando, Polonistyka w Hiszpanii, „Odra” 1996, nr 9.
 23. Morita Koji, Slawistyka w Japonii – krótki zarys historii i stan dzisiejszy, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2001, t. 37.
 24. Henryk Duda, Poloniści w Kanadzie, „Przegląd Uniwersytecki” 2002, nr 1.

Serie polonistyczne

 1. „Spotkania Polonistyk Trzech Krajów: Chiny, Korea, Japonia” (szczególnie kroniki) – roczniki: 2010, 2012-2013, 2015, 2017, 2018.
 2. seria: „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, red. naukowa: Alina Nowicka-Jeżowa (15 tomów).
 3. seria: „Literatura Polska w Świecie”, red. naukowa: Romuald Cudak
 4. seria: „Adaptacje”, red. naukowa: Wioletta Hajduk-Gawron

Przewiń na górę