RENATE TRILLITSCH-MISEVICA

NIEMCY – HALLE

Trilitsch Misevica Renata
RENATE TRILLITSCH-MISEVICA

Renate Trillitsch-Misevica (ur. 15 czerwca 1979 roku w Daugavpils (Dyneburgu) na Łotwie) – językoznawczyni, polonistka, obecnie związana ze slawistyką Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg).
Ukończyła filologię polską na specjalizacji pedagogicznej i dziennikarskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra. Odbyła też studia europejskie na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz (Niemcy). W latach 2006–2008 pracowała w Departamencie do spraw Mniejszości Narodowych. W 2010 roku rozpoczęła studia doktoranckie z językoznawstwa porównawczego na Uniwersytecie Łotewskim e Rydze. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2016 roku, obroniwszy pracę doktorską pt. Językowy obraz świata w polsko-łotewskich i łotewsko-polskich słownikach XVII – początku XX wieku.
Jej zainteresowania badawcze są skoncentrowane wokół językoznawstwa porównawczego, historycznego i opisowego, leksykografii, odmiany współczesnego języka polskiego oraz języka polskiego jako obcego.

Rozprawa doktorska:

Artykuły i rozdziały w książkach

 • Język polski na Uniwersytecie Łotewskim oczami studentów (badania ankietowe), Slavistica Docenda: Starptautiskas zinātniskas konferences „Slāvu valodas kā svešvalodas: mācību un eksaminācijas aktuālās problēmas” materiāli. (Rakstu krājums, I. Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Rusistikas un slāvistikas nodaļa). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015 N 1, s. 152–158.
 • Autora komunikatīvais nolūks Staņislava Kolbuševska poļu-latviešu sarunvārdnīcā laukstrādniekiem un lauksaimniekiem (1938), w: Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums. Liepāja: LiepU, 2014, s. 155–165.
 • Obraz świata w słownikach polsko-łotewskich XVII–XIX wieku, w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. 2, red. S. Gajda, I. Jokiel, Opole: Uniwersytet Opolski, 2014, s. 366–376.
 • Lauku dzīves atainojums Antana Juškas latviešu-lietuviešu-poļu vārdnīcā, „Baltu filoloģija” XXI (2) 2012. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, s. 43–62.
 • Gžegoža Knapija Thesaurus polonolatinograecus kā pirmo poļu-latviešu vārdnīcu pamats, w: Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi: akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, s. 46–47.
 • Kартина мира в переводных словарях (на примере польско-латышских словарей XVII-XIX века), w: Слово и словарь: сб. науч. тр. Гродно: ГрГУ, 2013, s. 57–60.
 • Aizguvumi no slāvu valodām anonīmajā „Poļu-latviešu vārdnīcas” manuskriptā (Jana Karigera Lexicon Lothavicum), w: Via Latgalica. Latgalistikys kongresu materiāli IV, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2012, s.122–134.
 • Sacrum un profanum 17.-19. gadsimta poļu-latviešu vārdnīcās, w: Littera Scripta. Jauno filologu rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, s. 35–40.
 • Język polski na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze, „Acta baltico-slavica XXXVI”, Warszawa: SOW, 2012, s. 269–277.
 • Переводчик – «второй автор»? Переводы поэзии О, w: Мандельштама на польский язык. Valoda – 2011: valoda dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte, Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011, s.149–157.
 • Latvijas Universitātes studentu leksiskā kompetence poļu valodas apguvē; dostęp: Latvijas valodu skolotāju asociācijas mājas lapā 

W latach 2009–2017 była kierowniczką Centrum Bohemistyki i Polonistyki na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze. W latach 2009–2012 brała udział w projekcie „Wsparcie dla Centrum Bohemistyki i Polonistyki Uniwersytetu Łotewskiego” we współpracy z fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Związkiem Polaków na Łotwie, organizując m.in. wyjazdy studenckie oraz zaopatrzenie w pomoce naukowe i techniczne.
W 2014 i 2015 roku współorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt. Języki słowiańskie jako języki obce: problemy nauczania i certyfikacji.
W czasie studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu została finalistką Olimpiady Języka i Literatury Polskiej (1996)

W 2008 roku rozpoczęła pracę na stanowisku lektorki w Instytucie Rusycystyki i Slawistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze. Prowadziła tam m.in. zajęcia z języka polskiego jako obcego, wprowadzenia do studiów polonistycznych, językoznawstwa diachronicznego czy literatury słowiańskiej w badaniach międzykulturowych i w tłumaczeniach.
Od 2019 roku pracuje w Instytucie Slawistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle. Prowadzi zajęcia z przedmiotów polonistycznych, m.in. uczy języka polskiego jako obcego na poziomach A1–C1, morfologii i fonetyki języka polskiego, odmian polszczyzny i realioznawstwa.

Przewiń na górę