SWITŁANA MUSIIENKO (СВІТЛАНА МУСІЄНКО)

BIAŁORUŚ – GRODNO

Switłana Musiienko to profesor w dziedzinie literaturoznawstwa, założycielka i wieloletnia kierowniczka Katedry Filologii Polskiej na Państwowym Uniwersytecie Grodzieńskim im. Janki Kupały. Uczennica Wiktora Choriewa, rosyjskiego slawisty, znawcy literatury polskiej. Urodziła się na Ukrainie 30 sierpnia 1939 r. Studiowała filologię rosyjską na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku. Po ukończeniu aspirantury rozpoczęła studia doktoranckie i pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janki Kupały (obecnie: Państwowy Uniwersytet Grodzieński). W 1972 roku uzyskała w Moskwie stopień doktora na podstawie rozprawy Gatunkowo-stylistyczne poszukiwania w prozie polskiej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Cztery lata później, tj. 1976 r., na mocy decyzji Wyższej Komisji Atestacyjnej ZSRR w Moskwie została docentem. W 1992 r. na podstawie dysertacji pt. Реалистический роман в польской литературе межвоенного двадцатилетия (20-30-е гг. ХХ в.) [pol. Powieść realistyczna w literaturze polskiej (lata 20. i 30. XX w.)] uzyskała habilitację w moskiewskim Instytucie Słowianoznawstwa i Bałkanistyki Rosyjskiej Akademii Nauk. Tytuł profesora został nadany jej przez Kolegium Atestacyjne Ministerstwa Edukacji Republiki Białoruś. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zwłaszcza życia i twórczości Zofii Nałkowskiej, pisarki związanej z Grodnem. Jest autorką kilku monografii i kilkuset artykułów naukowych, a także organizatorką wielu konferencji międzynarodowych, poświęconych literaturze polskiej i słowiańskiej w ujęciu komparatystycznym. Za swoje zasługi została uhonorowana m.in. tytułem Członka Honorowego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Jest autorką około 200 artykułów naukowych, a także redaktorką licznych prac zbiorowych i tomów pokonferencyjnych. Napisała dwie monografie:

Творчество Зофьи Налковской [pol. Twórczość Zofii Nałkowskiej], Mińsk 1989.

Реалистический роман в польской литературе межвоенного двадцатилетия (20-30-е гг. ХХ в.) [pol. Powieść realistyczna w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego (lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku)], Grodno 2003.

Switłana Musiienko jest założycielką grodzieńskiej polonistyki – z jej inicjatywy w 1989 roku na Państwowym Uniwersytecie Grodzieńskim im. Janki Kupały powstała Katedra Filologii Polskiej, którą kierowała do 2010 r. Za jej sprawą w budynku Uniwersytetu w Grodnie utworzono również Muzeum Zofii Nałkowskiej (jego otwarcie nastąpiło 17 maja 1989 r.), a także Centrum Naukowo-Dydaktyczne „Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza”, pełniące istotną rolę w podtrzymywaniu współpracy pomiędzy polonistyką grodzieńską a innymi ośrodkami naukowymi na świecie.

Switłana Musiienko początkowo wykładała literaturę powszechną, oczywiście z uwzględnieniem polskiej, na Państwowym Uniwersytecie Grodzieńskim im. Janki Kupały; z czasem obok zajęć komparatystycznych udało się jej wprowadzić do siatki zajęciowej osobny wykład monograficzny poświęcony literaturze polskiej.

Przewiń na górę