WACŁAW OSADNIK

KANADA - EDMONTON

Waclaw Osadnik
WACŁAW OSADNIK

Wacław Michał Osadnikprofesor lingwistyki, literatury i przekładu, wykładowca akademicki.

W 1973 r. ukończył studia slawistyczne (bułgarystykę i językoznawstwo południowosłowiańskie) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim z semiotyki kina. Studiował również historię sztuki i metodykę nauczania języka polskiego jako obcego.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie Filologii Angielskiej i Językoznawstwa Ogólnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1977-1978 odbył roczną specjalizację w zakresie językoznawstwa słowiańskiego na Uniwersytecie Yale (USA). Doktorat z lingwistyki stosowanej i semiotyki obronił w 1981 roku (summa cum laude), a w latach 1986-1987 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Śląskiego. Wtedy też dołączył do zespołu slawistów z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, pracujących nad polsko-bułgarską gramatyką kontrastywną. W 1987 r. wygrał konkurs na specjalizację podoktorancką w Instytucie Języka Francuskiego i Romanistyki na Uniwersytecie Queensland w Brisbane (Australia). Od 1989 do 1990 roku zajmował stanowisko badawcze na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (USA). Po pobycie w Berkeley skorzystał z oferty pracy na Uniwersytecie Alberty w Edmonton, gdzie pracuje do dzisiaj.

Ma na swoim koncie wiele artykułów i publikacji książkowych oraz opiekę nad pracami magisterskimi i doktorskimi. Szereg publikacji dotyczy fenomenologii języka, stosowania metod formalnych w lingwistyce i w badaniach nad sztuką (głównie filmową), a także historii, teorii i praktyki przekładu.

Na Uniwersytecie Alberty pełnił wiele funkcji administracyjnych, m.in. od wielu lat pozostaje członkiem rady naukowej The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies.

Książki:

 • Teoria wielosystemowa i rodzaje ekwiwalencji w przekładzie. Studia o przekładzie, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2010.
 • Z zagadnień warunkowości i modalności w języku, Częstochowa 2007.
 • Lingwistyka i filmoznawstwo. Krytyczna ocena stosowania tendencji lingwistycznej w badaniach nad filmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1986.

Praca redakcyjna:

 • Historyczne oblicza przekładu, Red. Wacław M. Osadnik, Piotr Fast i Anna Car. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2011.
 • Przekład jako komunikacja. Red. Wacław M. Osadnik i Piotr Fast, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2006.

Artykuły naukowe:

 • Film po adaptacji powieści: narracja Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną — porównanie przekładu angielskiego powieści i angielskich napisów w adaptacji filmowej Xawerego Żuławskiego, „Postscriptum Polonistyczne” 2010, nr 1 (5).
 • Ekwiwalencja językowa i kulturowa w angielskim i rosyjskim przekładzie Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej, „Przegląd Rusycystyczny/Russian Review” no. 1 (125), 2009.
 • Possible Worlds in Krzysztof Kieślowski’s DECALOGUE. „Canadian Review of Comparative Literature/Revue Canadienne de Littérature Comparée” 2007, vol. 34.3.
 • On the Correctness of Language: The Case of Impersonal się Constructions in Polish, „Canadian Slavonic Papers/ Revue Canadienne des Slavistes” 2004, volume 46, Number 1-2.
 • Film Studies in Post-War Poland: Tradition and Innovation (z Alicją Helman), „Canadian Slavonic Papers/ Revue Canadienne des Slavistes” 1997, vol. 39, No.1-2.
 • Film and Literature: Historical Models of Film Adaptation and a Proposal for a (Poly)System Approach (z Alicją Helman), „Canadian Slavonic Papers/ Revue Canadienne des Slavistes” 1996, vol. 23, no. 3.
 • Remarks on the Translation of Proverbs from English into Polish (z Ewą Horodecką), New Zealand Slavonic Journal 1991.
 • Some Remarks on Translational and Referential Semantics, (z Kazimierzem Polańskim), “European Journal for Semiotic Studies” 1991, vol.3 (4).
 • Modern Film Theory in Poland (z Ewą Horodecką),  „Semiotische Berichte1988, no. 3-4, (1988).
 • Filmologie, Semiologie et Linguistique (z Łukaszem Plesnarem), „Linguistica Silesiana1987, vol. 9.
 • The Verbal Language and the Language of Cinema. Towards a Discussion on Linguistic Tendencies in Film Theory, “Filmske Sveske” 1985, no. 4, vol. 17.
 • Generative Grammar in Film Studies, “Kino” 1984, no. 7.
 • S. Eisenstein’s Theory of Film from the Generative Grammar Point of View, “Kino” 1976, nr 12.

Był inicjatorem współpracy i wymiany naukowej z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz z Uniwersytetem Wrocławskim. Umowy o współpracy z tymi uniwersytetami pozwoliły na organizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych, takich jak wymiana kadry naukowej i studentów, wykładów gościnnych, organizowanie konferencji i publikowanie dorobku naukowego współpracujących ze sobą placówek.

Od wielu lat jest zaangażowany w pracę na rzecz Polonii w Kanadzie. W latach dziewięćdziesiątych był członkiem Zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Alberty a także dwukrotnym prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej w Edmonton. Za jego prezesury Uniwersytet i Polonia gościli wybitnych polskich i polonijnych artystów, naukowców i polityków, którzy wzbogacili życie kulturalne Edmonton i program polonistyczny Uniwersytetu Alberty.

Jest członkiem Rady Doradczej Instytutu Studiów Austriackich i Środkowoeuropejskich Wirth. Koordynuje program polonistyczny na Wydziale Neofilologii i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Alberty w Edmonton.

Wykładał i wykłada zagadnienia translacji, języka specjalistycznego, kultury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem kina. Jest częstym wykładowcą gościnnym, m.in. na specjalności dyplomatycznej na Uniwersytecie Śląskim.

Przewiń na górę