ZVONIMIR MILANOVIĆ

CHORWACJA – PULA

Zvonimir Milanović urodził się 29 stycznia 1960 w Prnjavorze, a zmarł 21 czerwca 2019 w Puli. Studia rozpoczął w 1980 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu i kontynuował je na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie studiował filologię klasyczną. Pracę magisterską obronił w 1989 roku na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Humanizm polski a humanizm chorwacki w dobie wczesnonowożytnej. Idee, związki, paralele” (hrv. Poljski i hrvatski humanizam u ranonovovjekovnoj dobi. Ideje, veze, paralele) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako filolog klasyczny był członkiem Chorwackiego Towarzystwa Filologów Klasycznych (HDKF). Był stałym uczestnikiem spotkań Euroclassica Academia Ragusina w Dubrowniku. Jego ostatnim projektem była międzynarodowa konferencja naukowa Mare Internum Culture: Humanistic Ideas, Relationships and Parallels in the Early Modern Age / Kultura Mare Internum: Humanističke ideje, veze i paralele u ranome novom vijeku, która miała miejsce jesienią 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Puli. Promował wartości pochodzące z kultury starożytnej. Opublikował wiele książek z przekładami z języka łacińskiego, greckiego, polskiego oraz hiszpańskiego. Jest autorem podręcznika do nauki języka łacińskiego „Hereditas linguae Latinae”. W jego pracach naukowych zauważalna jest miłość do Polski, Chorwacji, poezji i humanizmu.

  • Hereditas linguae Latinae. Udžbenik latinskog jezika za gimnazije, Zagreb: VBZ, 2014.
  • Hereditas linguae Latinae. Radna bilježnica iz latinskog jezika za gimnazije. Zagreb: VBZ, 2014.
  • Przestrzenie sakralne czasów wojny i pokoju w chorwackiej literaturze doby wczesnonowożytnej, w: Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach, red. M. Jarczykowa, B. Mazurkowa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 67–88.
  • Djelatnost Jakova Baničevića, Jana Dantyszeka i Frana Trankvila Andreisa s osvrtom na odnos prema Erazmu Rotterdamskom i političkim idejama u povijesnom kontekstu prvih triju dekada XVI. stoljeća, „Književna smotra” 2015, sv. 47, nr 175 (1), s. 115–126.
  • Muza dalmatinska i sarmatska. Intelektualna i politička sinergija poljskih i hrvatskih humanista u XVI. stoljeću, w: Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća: povijest, kultura, književnost. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa „Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków: historia, kultura, literatura”, red. M. Czerwiński, D. Agičić. Zagreb: Srednja Europa, 2018.

Był uczestnikiem dwóch międzynarodowych stypendiów w 2013 roku: „Fund of Queen Jadwiga” oraz „Thesaurus Poloniae – International Cultural Centre in Cracow”. Odbył także staż naukowy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Tłumaczył z języka polskiego.

Do 2000 roku był zatrudniony jako nauczyciel języków klasycznych w gimnazjum w Puli. W 2017 roku został kierownikiem Katedry Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jurja Dobrile w Puli. Był polononofilem.

  • Tłumaczył dzieła Erazma z Rotterdamu, Cycerona, Seneki i Marka Aureliusza, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości reprezentującej chrześcijański humanizm Marka Marulicia.
  • Erazmo Roterdamski, Pohvala ludosti, Zagreb: Cid-nova, 2009.
  • Marko Tulije Ciceron, O dužnostima, Zagreb: Nova Akropola, 2007.
Przewiń na górę