ANITA RAČÁKOVÁ

SŁOWACJA – BAŃSKA BYSTRZYCA (BANSKÁ BYSTRICA)

ANITA RAČÁKOVÁ
ANITA RAČÁKOVÁ

Anita Račáková ukończyła studia slawistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie. Tytuł doktora uzyskała na podstawie pracy pt.  Slovensko-poľské jazykové kontakty (ich odraz na syntaktickej rovine spišských goralských nárečí) [Słowacko-polskie kontakty językowe (ich odzwierciedlenie na płaszczyźnie syntaktycznej gwar spiskich)], obronionej w Instytucie Slawistyki Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie.  

W 1999 i 2000 roku odbywała staż naukowy w Zakładzie Dialektologii Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. W 2000 roku zaczęła pracę w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. W latach 2000–2001 pracowała jako asystentka w Katedrze Języków Słowiańskich Wydziału Filologicznego. W latach 2002–2007 była adiunktką w tej katedrze. W latach 2001–2002 kierowała Działem Polonistyki Katedry Języków Słowiańskich Wydziału Filologicznego. W 2007 roku była zastępczynią kierownika Katedry Języków Słowiańskich. W 2008 roku pracowała na stanowisku adiunktki w Katedrze Europejskich Studiów Kulturowych i Języków Słowiańskich Wydziału Nauk Humanistycznych. W tym samym roku kierowała także Działem Translatoryki tej katedry. Od 2009 roku jest adiunktką w Katedrze Języków Słowiańskich Wydziału Nauk Humanistycznych. Jest aktywną tłumaczką z języka polskiego (i na język polski). Jest członkinią Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Majewska-Wójcik A., Smoleń-Wawrzusiszyn M., Račáková A., Olchowa G.: Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego / Dvojjazyčná učebnica jazykovej komunikácie pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.

A fordítás mint az interkulturális kommunikáció folyamata/ Translation as a Process of Intercultural Communication. „Alkalmazott nyelvészeti közlemények. Interdiszciplináris tanulmányok”  2015, R. 10, nr 1, s. 201–208.

Historia polonistyki na Uniwersytecie Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy. „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 1, s. 105–111. Dostęp online lub CEJSH

Perspektywy rozwoju polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. W: Polonistyka w Europie: kierunki i perspektywy rozwoju. Red. G. Filip, J. Pasterska, M. Patro-Kucab. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, s. 350–361.

Słowiański dialog kulturowy: studia leksykalne i gramatyczne. Red. W. Śliwiński, G. Olchowa, A. Račáková, Bańska Bystrzyca: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, 2014.

W latach 2001–2002 kierowała Działem Polonistyki Katedry Języków Słowiańskich Wydziału Filologicznego.

Jest aktywną tłumaczką z języka polskiego (i na język polski).

Prowadziła zajęcia z konfrontatywnej gramatyki języka polskiego (fonetyka i fonologia, morfologia, składnia), leksykologii, gramatyki historycznej języka polskiego, tłumaczenia ustnego i slawistyki w ramach kursu kierunkowego dla wszystkich studentów języków słowiańskich. Od 2006 roku prowadzi na polonistyce w Bańskiej Bystrzycy zajęcia z translatoryki (tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie dla instytucji UE, przekład tekstów specjalistycznych – użytkowych, reklamowych, ekonomicznych, prawnych i prawniczych, naukowych).

W obrębie jej zainteresowań naukowych znajdują się: dydaktyka tłumaczenia z języków pokrewnych, słowacko-polski dialog międzykulturowy, badania porównawcze nad kolokacjami w polskich i słowackich tekstach z zakresu ekonomii i prawa.

Przewiń na górę