Klauzula informacyjna RODO

RODO

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UŚ nr 71 z dnia 5 czerwca 2018 r.

Klauzula informacyjna RODO dla studentów

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla celów wynikających z procesu kształcenia. Nieodłącznym elementem wykonania ww. celu jest utrzymanie kontaktu z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon. Dodatkowo proces kształcenia wspierany jest przez adresowane do społeczności akademickiej serwisy www.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające w szczególności z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przyjętych w Uniwersytecie Śląskim aktów wewnętrznych.
Przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie wykraczającym poza dane osobowe niezbędne dla celów wynikających z procesu kształcenia wymaga wyrażenia przez Panią/Pana zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji procesu kształcenia. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
O wyrażenie zgody zapytamy Panią/Pana każdorazowo, wskazując każdy odrębny cel przetwarzania Pani/Pana danych, w sytuacji gdy przepis prawa nie daje podstaw do ich przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, gdy wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia procesu kształcenia oraz do celów archiwalnych przez okres 50 lat. Natomiast w sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, będziemy je przechowywać do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych – przetwarzanych w systemie USOSweb na indywidualnym koncie studenta, którego dane dotyczą oraz przetwarzanych w sposób tradycyjny w aktach osobowych studenta, z którymi można zapoznać się w Dziekanatach Wydziałów UŚ, realizujących proces kształcenia. Student ma możliwość zmiany wybranych ustawień prywatności w zakładce Mój USOSweb/Preferencje,
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
7) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wtedy, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
8) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi informacjami. 

Przewiń na górę