ĐURĐICA ČILIĆ-ŠKELJO

CHORWACJA – ZAGRZEB (ZAGREB)

ĐURĐICA ČILIĆ-ŠKELJO
ĐURĐICA ČILIĆ-ŠKELJO

Đurđica Čilić-Škeljo urodziła się w 1975 roku w Livnie w Bośni i Hercegowinie. W 1994 roku rozpoczęła studia polonistyczne i kroatystyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu. W 1999 roku obroniła pracę licencjacką ze współczesnej literatury polskiej. W tym samym roku rozpoczęła studia podyplomowe z Nauki o Literaturze na Wydziale Filologicznym w Zagrzebiu. W 2005 roku obroniła pracę magisterską pt. Uloga povijesti u poeziji Zbigniewa Herberta (pl. Rola historii w poezji Zbigniewa Herberta), a w 2010 roku obroniła pracę doktorską pt. Oblikovanje autora u poeziji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza (pl. Konstrukcja autorska w poezji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza).

Od roku akademickiego 2017-2018 jest kierownikiem Katedry Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich na Uniwersytecie w Zagrzebiu.

  • Przekłady polsko-chorwackie (we współautorstwie z M. Maks), rzekłady literatur słowiańskich, red. B. Tokarz, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 148–207.
  • Literatura polska w Chorwacji: inicjatywy instytucjonalne, wydawnicze i prywatne (we współautorstwie z F. Koziną), w: Literatura polska w świecie, t. III: Obecności, red. R. Cudak, Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 189–205.
  • Literatura polska w chorwackich przekładach od 1990 r. do 2007, Przekłady literatur słowiańskich”, t. 1, red. B. Tokarz, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 102–112. (wraz z I. Vidović-Bolt)
  • Językowe i stylistyczne pułapki w prozie Andrzeja Stasiuka, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu” 2009, nr 5, s. 191–200. (wraz z I. Vidović-Bolt)

Była członkinią komitetów organizacyjnych konferencji naukowych: Dani Zdravka Malića (pl. Dni Zdravka Malicia) w 2007 roku oraz Czesław Miłosz – pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologie (pl. Czesław Miłosz – poeta między Wschodem a Zachodem, sztuką i ideologią) w 2011 roku.

W latach 2007–2011 współpracowała w projekcie Kanony i stereotypy. Literatura zachodniowsłowiańska z perspektywy chorwackiej (hr. Kanoni i stereotipi. Zapadnoslavenske književnosti iz hrvatske perspektive), który koordynowała dr Katica Ivanković.

Đ. Čilić Škeljo była także współorganizatorką Trzecich Dni Malicia (hr. Treće Malićeve Dani) i współredaktorką dwóch numerów czasopisma Književna smotra (numery 167 i 178, 2015 r.).

W 2009 roku wraz z prof. J. Sychowską-Kavedžiją opublikowała wybór dzieł Zbigniewa Herberta w książce Potęga smaku (hr. Moć ukusa). Z profesorem Daliborem Blažiną wydała w 2013 roku zbiór dokumentów Stulecie Czesława Miłosza.

Tłumaczy współczesną polską poezję.

Brała udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w Polsce i Chorwacji.

Pracuje w Katedrze Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu. Wykłada przedmioty polonistyczne.

Aktywnie uczestniczy w wieczorkach literackich, audycjach radiowych i telewizyjnych, podczas których opowiada o literaturze polskiej, publikuje również na ten temat w mediach.

  • Olga Tokarczuk: Otok, „Quorum” 2007, nr 2–3, s. 171–200.
  • Pjesme Zbigniewa Herberta, „Književna smotra” 2009, nr 154 (4), str. 75–78.
  • Pjesme Z. Herberta i esej Spinozin krevet, w: Z. Herbert: Moć ukusa, red. Đ. Čilić Škeljo, J. Sychowska Kavedžija, Disput, Zagreb: Disput, 2009.
  • Adam Zagajewski, Nevidljiva ruka, Zagreb: Meandarmedia, 2013. (pl. Niewidzialna ręka).
Przewiń na górę