KATARZYNA DZIWIREK

STANY ZJEDNOCZONE - SEATTLE

Katarzyna Dziwirek
KATARZYNA DZIWIREK

Katarzyna Anna Dziwirek (ur. 30 kwietnia 1959 w Łodzi) – polonistka, językoznawczyni. Ukończyła Wydział Lingwistyki na Uniwersytecie Illinois w Champaign-Urbana w 1984 r. Rok później uzyskała tytuł magistra w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego. W 1991 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Lingwistyki Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, a następnie, w latach 1991–1993, odbyła staż podoktorski (postdoc) w dziedzinie językoznawstwa na Wydziale Lingwistyki Uniwersytetu Simona Frasera. Od 1993 r. jest związana z Uniwersytetem Waszyngtońskim w Seattle, gdzie obecnie sprawuje stanowisko dyrektorki Katedry Slawistyki.

Katarzyna Dziwirek pośredniczy między Uniwersytetem Waszyngtońskim a Polonią zamieszkującą północno-zachodnią część Stanów Zjednoczonych oraz jest aktywną członkinią lokalnych polsko-amerykańskich organizacji. Wśród zainteresowań badawczych Katarzyny Dziwirek, oprócz szeroko rozumianej lingwistyki, wskazać można następujące obszary: dwujęzyczność (bilingwizm), semantyka i pragmatyka międzykulturowa, język emocji, pedagogika języka, glottodydaktyka, języki słowiańskie, w tym język polski.

Zajmuje się także recenzowaniem tekstów m.in. dla Routledge, Edinburgh University Press oraz Versita czy artykułów dla „Slavic and East European Journal”, „Cognitive Linguistics Journal”, „Natural Language and Linguistic Theory”, „Journal of Slavic Linguistics”, „Word Structures”, „Linguistics” czy „Written Language and Literacy”.

W 2012 r. i 2006 r. pozyskała granty: Simpson Center Collaborative Projects Grant (2012) oraz Royalty Research Grant 65-1098 (2006) dla Uniwersytetu Waszyngtońskiego, natomiast w 2002 r. – College of Arts and Sciences Exchange Program Grant i Simpson Center for the Humanities Grant. W latach 2001–2002 była stypendystką programu Curriculum Transformation Project Fellow na Uniwersytecie Waszyngtońskim. W 2000 r. otrzymała nagrodę Institute for Teaching Excellence Fellow Uniwersytetu Waszyngtońskiego, a rok wcześniej – Młodzieżową Nagrodę Rozwoju Wydziału Uniwersytetu Waszyngtońskiego (Junior Facutly Development Award).

 • Polish Subjects, New York 1994.
 • Studies in Cognitive Corpus Linguistics, Frankfurt am Main 2009. (red. wraz z Lewandowska-Tomaszczyk B.).
 • Default Agreement in Polish, w: K. Dziwirek, P. Farrell, E. Mejias-Bikandi, red., Grammatical Relations: A Cross-Theoretical Perspective, Stanford, California 1990, s. 147-162.
 • Why Polish does not like infinitives „Journal of Slavic Linguistics” 2000,  nr 8, s. 57-82.
 • Polish, w: J. Garry, C. Rubino, red., Facts About the World’s Languages: An Encyclopedia of the World’s Major Languages, Past and Present, New York 2001, s. 556-560.
 • Nauczanie języka polskiego na poziomie uniwersyteckim w Seattle „Postscriptum” 2001, nr 37-38, s. 33-39.
 • Polsko-angielska gramatyka kontrastywna konstrukcji złożonych oparta na językowym materiale korpusowym – projekt badawczy, w: A. Dąbrowska, red., Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, Wrocław 2004, s. 221-228. (z Lewandowska-Tomaszczyk B., McEnery A.)
 • Polish in the U.S., w: K. Potowski, red., Language Diversity in the USA, Cambridge 2010, s. 238-254. (z Nowicka-McLees B.)
 • Polish and English “Double Verb” Constructions, w: K. Kosecki, J. Badio (red.), Cognitive Processes in Language, Frankfurt am Main 2012, s. 53-65.
 • Smell in Polish: Lexical Semantics and Cultural Values, „Journal of Slavic Linguistics” 2016, nr 24.2., s. 273-301.
 • What do we call the Children? Familial Terms of Address in English and Polish „Acta Universitatis Lodziensis” 2019, t. 26, s. 123-137.
 • The lesser senses in Polish and English: Grammar and Culture, [w:] Festschrift for Steven Franks, Bloomington 2020.
 • Escape from etymology? A corpus study of Polish adjectival intensifiers to appear „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio N – Educatio Nova” 2020, nr 5, s. 453–472.

Językoznawczyni promuje Uniwersytet Waszyngtoński w Seattle (i dokonania polonistyczne) m.in. za pośrednictwem artykułów pisanych do lokalnych polskich wydawnictw. Należy do zespołów redakcyjnych czasopism takich, jak: „Postscriptum Polonistyczne”, „Acta Universitatis Lodziensis”, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” i „LAMICUS:Journal of Language”, „Mind”, „Culture and Society”. Od 1990 r. organizuje wiele bardzo ważnych dla polonistyki na kontynencie amerykańskim konferencji naukowych, m.in. Pierwszą Północno-Zachodnią Konferencję Lingwistyki Słowiańskiej (First Northwest Conference on Slavic Linguistics) na Uniwersytecie Oregonu w 1996 r. czy cykl wykładów wybitnych polskich przedstawicieli nauki i kultury – Distinguished Speaker Series (dawniej: 50 Years of Polish at the University of Washington: Celebrating Polish-American Heritage), które moderuje od 2002 r. do chwili obecnej. W 1995 r. była współorganizatorką Pierwszej Konferencji Polonistyki w Stanach Zjednoczonych, która odbyła się w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. W latach 1995–1997 należała do polskiego zespołu zajmującego się tworzeniem projektu poświęconego dydaktyce języków rzadziej nauczanych (Less Commonly Taught Languages Project) przy szkole językowej na Uniwersytecie w Minnesocie. Członkini Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Jest aktywną członkinią AATSEEL (American Association of Teachers of Slavic and East European Languages). Od 2012 r. jest dyrektorką Katedry Slawistyki na Uniwersytecie Waszyngtońskim. We wcześniejszych latach pełniła m.in. obowiązki wydziałowego doradcy ds. licencjatu (2008–2009) i ds. magistrantów (2010-2011)  oraz funkcję przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej. W latach 2007–2008 była członkinią komitetu, który ustalał egzaminy końcowe z języków polskiego i czeskiego. Współpracuje ponadto z Polish Women’s Club, uczestnicząc m.in. w procesie wyboru i nominacji najlepszej studentki języka polskiego do corocznej nagrody tej organizacji. Wspiera także tę społeczność w kwestiach poświęconych Polsce i polskości. W zakresie pomocy tłumaczeniowej brała udział w weryfikacji polskich czcionek systemu operacyjnego Microsoft oraz przekładzie kwestionariusza reagowania kryzysowego Straży Pożarnej w Kent. Przyczynia się do odnajdywania polskich przodków w genealogii amerykańskich obywateli, a także ułatwia nawiązywanie przez nich kontaktów biznesowych z Polską. Zajmuje się zarządzaniem różnego rodzaju egzaminami z języka polskiego dla studentów wszystkich wydziałów oraz weryfikacją tłumaczeń transkrypcji uczelnianych z Polski. Jest współzałożycielką Komitetu Katedry Studiów Polskich (UW PSEC). W 2014 r. Uniwersytet Łódzki uhonorował ją wyróżnieniem „Absolwenta VIP”. W tym czasie była również członkinią Honorowego Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego z okazji obchodów uroczystości „70 lat Łodzi akademickiej”.

W ramach działalności polonistycznej zajmuje się tłumaczeniem i potwierdzaniem zgodności programów studiów, przeprowadzaniem egzaminów z zakresu biegłości językowej i doradzaniem polskim imigrantom w obrębie tematów związanych z amerykańskim systemem szkolnictwa wyższego.

Na slawistyce University of Washington wykłada gramatykę polską, wstęp do historii języków słowiańskich, semantykę, bilingwizm.

Przewiń na górę