LEONID MALCEW

ROSJA - KALININGRAD

Malcew Leonid
LEONID MALCEW

Leonid Malcew – rosyjski polonista, literaturoznawca, doktor habilitowany, profesor na Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie.

Urodził się 23 grudnia 1972 w Kaliningradzie w Rosji. Studiował na Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, gdzie obecnie pracuje jako profesor. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy System gatunkowy twórczości Gustava Herlinga-Grudzińskiego: Gatunki epickie i pamiętnik-kronika (ros. Жанровая система творчества Густава Херлинга-Грудзиньского: Эпические жанры и дневник-хроника). W 2009 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie dysertacji Tradycja egzystencjalizmu w prozie polskiej drugiej połowy XX wieku (Традиция экзистенциализма в польской прозе второй половины ХХ века). Odbył staż na Uniwersytecie Opolskim.

  • Pruska sprawa Adama Mickiewicza, w: Cudak R., Pospiszil K., red. Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, t. I, Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki, Katowice 2018.
  • Традиция экзистенциализма: польские варианты 2011.
  • Русская и польская модель экзистенциализма, w: Исследования по русской философии и культуре, 2010.
  • „Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej” Herlinga-Grudzińskiego wobec „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II, w: red. Bortkiewicz P., Mikołajczak S., Rybka M.. Język religijny dawniej i dziś, Poznań 2009.
  • Дневник Витольда Гомбровича: реформа жанра, w: Славяноведение 2009.
  • Вокруг рассказа-апокрифа Г. Херлинга-Грудзиньского „Жертвоприношение”: конфликт и компромисс ценностей, w: Оценки и ценности в современном научном познании 2008.
  • Miłość w zaświatach: G. Herling-Grudziński i Stendhal, w: „Slavia Occidentalis”, 2007.
  • Hiob Herlinga-Grudzińskiego, w: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, Poznań 2007.
  • Г. Gustaw Herling Grudziński i Jan Paweł II, w: red. Bortkiewicz P., Mikołajczak S., Rybka M.. Język religijny dawniej i dziś, Poznań 2007.
  • История польской литературы 19-20 в.в., 2007.

W kręgu jego zainteresowań naukowych jest literatura polska XIX i XX wieku, a także polsko-rosyjskie związki literackie. Zajmuje się też problematyką twórczości W. Gombrowicza, G. Herlinga-Grudzińskiego i J. Andrzejewskiego.

Na Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie prowadzi zajęcia poświęcone literaturze dla studentów tamtejszej polonistyki.

Przewiń na górę