MARTA VOJTEKOVÁ

SŁOWACJA – PRESZÓW (PREŠOV)

Marta Vojteková
MARTA VOJTEKOVÁ

Marta Vojteková – słowacka polonistka, slawistka związana z Uniwersytetem Preszowskim.

W 2003 roku ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej i słowackiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytecie Preszowskim. W 2007 roku uzyskała tytuł doktora slawistyki, a w 2014 roku stopień docenta w zakresie języków i literatury słowiańskiej także uczelni.

W 1999 roku brała udział w Letniej szkole języka i kultury polskiej organizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na tym uniwersytecie w 2001 roku odbyła również kurs polonistyczny dla studentów lektoratów języka polskiego. W 2003 roku skończyła uzupełniające studium pedagogiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego. W 2015 roku ukończyła kurs dotyczący zarządzania projektami.

Sokolová M., Vojteková M., Mirosławska W., Kyseľová, M., Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2012.

Administratívno-právna komunikácia: vzory písomností v poľskom jazyku s prekladovými slovníčkami, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2014.

Latinsko-slovensko-poľský slovník anatomických termínov I, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2015.

Ortografia poľského jazyka, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2013.

Písomný prejav: slovensko-poľský komparatívny aspekt, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015.

Predložky v spisovnej slovenčine a poľštine, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2008.

Slovenské a poľské adjektívum z aspektu slovotvornej motivovanosti, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2016.

Valenčný potenciál poľských a slovenských adjektív, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2016.

Członkostwo:

  • Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave (Słowackie Towarzystwo Lingwistyczne przy Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie) – od 2004 r.
  • Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
  • członkini komisji egzaminacyjnej ds. egzaminów zawodowych tłumacza ustnego i egzaminu zawodowego tłumacza z zakresu języka polskiego (2008, 2010, 2012)
  • członkini rady redakcyjnej „Opera linguistica” – Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Preszowskiego (od 2016 r.)
  • członkini rady naukowej czasopisma „Studia Filologiczne” (2016)

W obrębie jej zainteresowań badawczych znajdują się: komparatystyka współczesnego języka polskiego i słowackiego, językoznawstwo korpusowe, profesjonalne tłumaczenia pisemne z języka polskiego i na niego w obszarach m.in. prawa ubezpieczeń społecznych, współpracy transgranicznej, filozofii oraz leśnictwa; a także język tłumaczeń fachowych i artystycznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące współczesnego języka polskiego i słowackiego oraz teorii i praktyki przekładu.

Od 2006 roku pracuje na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego, w latach 2006–2013 zatrudniona była w Katedrze Slawistyki, a od 2013 roku w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich, którym kieruje.

Przewiń na górę