NEDA PINTARIĆ

CHORWACJA – ZAGRZEB (ZAGREB)

Neda Pintarić urodziła się 18 lutego 1953 roku w Zagrzebiu. W 1977 została asystentką ds. języka polskiego w ówczesnym Zakładzie Języków i Literatury Zachodniosłowiańskiej na Uniwersytecie w Zagrzebiu. W 1984 obroniła pracę magisterską pt. „Kategorie rodzaju rzeczowników w polskim i chorwackim języku literackim” (hr. Kategorija roda imenica u poljskom i hrvatskom književnom jeziku). Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim na semestralnym stypendium Ministerstwa Nauki i Kultury (Zagrzeb). Pracę doktorską pt. „Werbalizacja kodu niewerbalnego: trzy etapy rozwojowe gestów językowych w języku polskim” (hr. Verbalizacija neverbalnoga koda: tri razvojna stupnja jezičnih gesta u poljskom jeziku) obroniła w 1994 roku, a dwa lata później wygłosiła wykład habilitacyjny pt. Deminutivi i hipokoristici u poljskom i hrvatskom jeziku”. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Slawistyki (2012–2014), a od 2004 do 2013 kierowała Katedrą Polonistyki. W 2012 została profesorem zwyczajnym, a w 2013 profesorem w trybie trwałym (hr. profesor u trajnom zvanju).

W latach 2004–2008 roku pełniła funkcję redaktorki naczelnej czasopisma „Strani jezici”.

 • Kontrastivno rječotvorje: imenička tvorba u tablicama, Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, 2010.
 • Pragmemi u komunikaciji, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2002.
 • Podstawowe sytuacje mówienia. Wybór tekstów z pragmatyki języka polskiego, Zagreb: Hrvatska Sveučilišna Naklada, 2016.
 • Javni natpisi i javne obavijesti kao sociokulturne i pragmatičke jedinice, „Socjolingwistyka” 2014, r. 28.
 • Polsko-chorwacki słownik gestykulacji, mimiki i postaw ciała – Poljsko-hrvatski rječnik gestikulacije, mimike i stava tijela, Katowice: Oficyna Wydawnicza „Akant”, 2012. (we współautorstwie z K. Jarząbek).
 • Hrvatsko-poljski olfaktorni znakovi u pragmatici, „Riječ”, t. 3, Rijeka, 2008. (we współautorstwie z I. Gavran).
 • Słownik polsko-chorwacki, Zagreb: Školska 2002. (we współautorstwie z M. Mogušem)
 • Hrvatskosrpsko-poljski frazeološki rječnik, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1986. (we współautorstwie z A. Menac)
 • Warsztat translatologiczny Trenów Kochanowskiego w tłumaczeniu na język chorwacki. „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015, nr 14. 
 • Visual Pragmemes and Pragmaphrasemes in English, Croatian, and Polish Languages, w: Fundamentals of Verbal and Nonverbal Communication and the Biometric Issue, red. A. Esposito, M. Bratanić, E. Keller, M. Marinaro, Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokio-Washington DC: IOS Press, 2007.
 • Czy chorwackie fito-emotywa mają swoje odpowiedniki w języku polskim?, w: Semantyka a konfrontacja językowa, t. 2, Warszawa: SOW, 1999.
 • Cztery poziomy ujęzykowienia kodu niewerbalnego w języku polskim a chorwackim, „Semantyka a konfrontacja językowa”, nr 1, Warszawa: SOW, 1996.
 • Verbalizacija neverbalnoga koda: 3 razvojna stupnja jezičnih gesta u poljskom jeziku, Zagreb: Filozofski fakultet, 1994.
 • Gestosłowy pozdrowieniowe w języku chorwackim i polskim, w: Język Literatura Kultura Słowian dawniej i dziś, Poznań 1991.

W 2002 roku otrzymała z rąk polskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medal uznania za promocję polskiej kultury.

Do 2004 roku aktywnie uczestniczyła w dwóch projektach naukowo-badawczych, które prowadziła prof. Dubravka Sesar, a od 2007 roku kierowała projektem naukowym pt. „Polsko-chorwacka kontrastywność językowa i kulturowo-pragmatyczna” (hr. Poljsko-hrvatsko jezično i kulturno-pragmatično kontrastiranje). W 2014 została przewodniczącą projektu HRZZ pod tytułem „Porównawczo-słowiańskie tematy językowo-kulturowe” (hr. Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme).

Na polonistyce w Zagrzebiu prowadzi kursy z zakresu gramatyki języka polskiego, a wcześniej także z przedmiotu „polski jako język światowy” (hr. poljski kao svjetski jezik). Prowadziła wykłady, prelekcje i warsztaty na temat polszczyzny, języka chorwackiego, a także komunikacji niewerbalnej (np. Visual pragmems and pragmaphrasems in English, Polish and Croatian Language) w Chorwacji, Polsce i we Włoszech.

Prowadziła gościnne wykłady dla studentów w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Toruniu, Szczecinie, Pobierowie, Bielsko-Białej, Poznaniu, Katowicach.

Jest członkinią Towarzystwa „Matica hrvatska”, Towarzystwa Etnologicznego, Chorwackiego Towarzystwa Filologicznego oraz Towarzystwa Pracowników Naukowych.

Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach (m.in. Włochy, Litwa, Polska, Macedonia, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja).

Tłumaczenia z polskiego na chorwacki:

 • Hrvati i njihov jezik. Iz povijesti kodificiranja književnojezične norme, Zagreb: Školska knjiga, 2010 (tytuł oryginału: Barbara Oczkowa: Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej, Kraków: Wydawnictwo Lexis, 2006).
 • Naracije i znakovi. Hrvatske i srpske sinteze nacionalne povijesti, Zagreb: Srednja Europa, 2015 (tytuł oryginału: Maciej Czerwiński: Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012).
 • Bijela Hrvatska. Analiza slavenskoga staroga vijeka, Rijeka: Maveda, d.o.o., 2005 (tytuł oryginału: Tadeusz Wojciechowski: Chrobacya. Rozbiór Starożytności Słowiańskich, Dr. Fil. Amanuent Biblioteki Jagiellońskiej, t. 1, Kraków: Wydawnictwo „Kraj”, 1873).
 • Jan Kochanowski: Žalopojke, Knjižnica Veda, knjiga 19., Maveda, Rijeka 2013 (tłumaczenie, przedmowa  i posłowie Neda Pintarić).
Przewiń na górę