THOMAS MENZEL

NIEMCY – OLDENBURG

Urodził się 22 października 1967 roku w Marsbergu. W 1994 roku ukończył slawistykę i prawo na uniwersytetach w Würzburgu, Lipsku i Bonn. Od 2016 roku jest asystentem naukowym w Instytucie Serbskim w Budziszynie. Nadal wykłada na Uniwersytecie w Oldenburgu i tymczasowo na Technische Universität w Dreźnie.

Monografie i tomy redagowane:

 • Podręcznik staropolskiego. Przykładowe wprowadzenie do literatury staropolskiej do 1543 roku dla nauczania uniwersyteckiego, Oldenburg 1999. (wraz z: M. Gehrmann, G. Hentschel)
 • Zmiana morfologiczna zgięcia w języku polskim. Badania przyrodniczo-teoretyczne na tle ogólnosłowiańskim. Rozprawa, Oldenburg 2000. [pdf]
 • Słownik zapożyczeń niemieckich w dialekcie cieszyńskim języka polskiego, Oldenburg 2003. (wraz z: G. Hentschel)
 • Przyimki w języku polskim, Oldenburg 2003. (red. wraz z: G. Hentschel) [pdf]
 • Instrumentarium miejsca i czasu w językach słowiańskich: oznaczanie przypadków i kodowanie przyimkowe stosunków lokalnych i czasowych w języku rosyjskim, polskim i serbsko-chorwackim, Oldenburg 2014. [pdf] 

Artykuły 

 • Wyjaśnienie zmiany języka w systemie fleksji imiennej języka polskiego, w: Giger M., Menzel Th., Wiemer B., red., Leksykologia i zmiana języka w Slavii, Oldenburg 1998. [pdf]
 • O formalnym i semantycznym rozwoju dualizmu w staropolszczyźnie i dobie środkowopolskiej, „Zeitschrift für Slavistik” 1999, nr 44. [pdf]
 • Czynniki strukturalne jako podstawa rozwoju i klasyfikacji systemu fleksji rzeczowników polskich, „Polonica” 2000, z. XX.
 • Zasady rozwojowe fleksji polskich rzeczowników i przymiotników, w: Krążyńska Z., Zagórski Z., red., w: Poznańskie spotkania językoznawcze VII, Poznań 2001.
 • O wyeliminowaniu staroniemieckich zapożyczeń ze słownika polskiego języka literackiego w XIX i na początku XX wieku, w: Gierlak M., Klentak-Zabłocka M., Żyliński L., red., W grze kultur – Festschrift dla prof. Karola Sauerlanda. Księga dedykowana Profesorowi Karolowi Sauerlandowi, Toruń 2001. [pdf]
 • O niemieckich zapożyczeniach leksykalnych i ich substytutach w polszczyźnie XIX wieku, w: Bednarczuk L., Rusek J., Boryś W., red., Dzieje Słowian w świetle leksyki, Kraków 2002. [pdf]
 • Wyrażanie ostatecznych relacji poprzez przyimki „drugorzędne” w języku polskim. W: Hentschel, G., Th. Menzel (red.): Przyimki w języku polskim . Oldenburg 2003, 241-265. [pdf]
 • Wyrazy zapożyczone z języka polskiego w polskiej gwarze cieszyńskiej – pochodzenie i pośrednictwo, w: Komorowska E., Kozicka-Borysowska Ż., red., Świat Słowian w języku i kulturze IV Językoznawstwo, Szczecin 2003. [pdf]
 • Środki wyrażania perlatywu w Rozmyślaniu Przemyskim iw dziejach języka polskiego, w: Laskowski R., Mazurkiewicz R., red., Amoenitates vel lepores philologiae. Kraków 2007. [pdf]
 • W sprawie pracy językowej kaszubszczyzny, w: Jakubowicz M., Raszewska-Żurek B., red., Studia Borysiana – Etymologica diachronica slavica. W 75. rocznicę urodzin profesora Wiesława Borysia, Warszawa 2014. [pdf]
 • Imienna fleksja kaszubska w kontakcie językowym z polskim, w: Kretschmer A., Neweklowsky G., Newerkla St.M., Poljakov F.B., red., Większość ↔ Mniejszości. Tożsamości językowe i kulturowe Slawii na przestrzeni wieków [Philologica Slavica Vindobonensia 4]. Wiedeń / Frankfurt / M. 2018.
 • Kaszubski, w: Greenberg M.L. i in., red., Encyklopedia języków słowiańskich i językoznawstwa 

Wśród jego zainteresowań naukowych należy wyróżnić teorie zmian zachodzących w języku polskim, kontakt językowy między blisko spokrewnionymi językami i jego implikacje dla zmiany gramatycznej, gramatykę funkcjonalną, a także historię językową i kulturową Słowian.

Prowadził zajęcia m.in. z morfologii języka rosyjskiego, językoznawstwa slawistycznego, tekstów historycznych pogranicza wschodniosłowiańsko-polskiego, czytania tekstów staropolskich czy składni języków słowiańskich.

Grochowski M., O przyimku między jako implikator dla zbiorowości. W poszukiwaniu monosemii, w: Hentschel G., Menzel Th., red., Przyimki w języku polskim, Oldenburg 2003.

Laskowski R., Wyrażenia przyimkowe z funkcją czasową w języku polskim, w: Hentschel G., Menzel Th., red., Przyimki w języku polskim, Oldenburg 2003.

Sylwetka Thomasa Menzla

Toops, GH w: Slavic and East European Journal43 (1999), 766-768; Skorwid, S. w: Jazykovědné Aktuell. Informativní zpravodaj českých jazykovědců 37 / 3-4 (2000), 49-54; Greń, Z. w: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 37 (2001), 223-242.

Złożoność systemu fleksyjnego w sieciach łużyckich i w polszczyźnie. Wykład w Instytucie Języka Polskiego PAN, Kraków, 27 czerwca 2018.

Przewiń na górę